Niemarnowanie żywności

Niemarnowanie żywności

Senat na posiedzeniu plenarnym 15 marca przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wraz z wybranymi poprawkami zgłoszonymi w II czytaniu.

Projekt ustawy został przekazany 20 marca do Sejmu. Ustawa nałoży na placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 (w których przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50%) konieczność zawarcia umowy z organizacją pozarządową i nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne.

Dodatkowo ustala roczną opłatę w wysokości 0,1 zł za 1 kg masy marnowanej żywności. Opłata w pierwszym roku jest obliczana od 80% masy marnowanej żywności, a w kolejnych latach – od 90%.

Wprowadzono także kary pieniężne dla sprzedawców żywności za niepodpisanie umowy z organizacją pozarządową (5000 zł) oraz za brak opłaty rocznej, a także jej niepełne lub nieterminowe odprowadzenie do organizacji pozarządowej (500-10000 zł).

19 lutego POHiD przesłał uwagi do treści proponowanej ustawy, z których część została uwzględniona w ostatecznym tekście, m.in. rozszerzono krąg organizacji pozarządowych odbierających żywność (art. 2 pkt. 4c), w art. 4 wprowadzono zapis, że kampanie edukacyjno-informacyjne finansowane będą ze środków z opłaty (nie więcej niż 20%), w art. 5 został dodany ust. 3b, zgodnie z którym, opłata jest pomniejszona o poniesione przez sprzedawcę żywności koszty realizacji umowy z organizacją pozarządową, m.in. transport i dystrybucję.

Pełna lista poprawek zgłoszonych przez POHiD >>