Komitety i Grupy Robocze

Biuro POHiD działa poprzez komitety i grupy robocze:

Komitet Prawny działa na rzecz likwidowania barier biurokratycznych i tworzenia tzw. dobrego prawa. Zajmuje się zagadnieniami regulującymi warunki prowadzenia handlu oraz dba o dobro konsumentów. Współpracuje z krajowymi i europejskimi instytucjami publicznymi oraz niezależnymi ekspertami.

Komitet Jakości zajmuje się kwestiami kategoryzacji, standaryzacji produktów oraz bezpieczeństwem i jakością żywności. Ściśle współpracuje z inspekcjami państwowymi i ministerstwami, monitoruje akty prawne dotyczące tych zagadnień. W ramach Komitetu organizowane są merytoryczne szkolenia i warsztaty (np. dotyczące znakowania żywności, zafałszowanych produktów itp.).

Komitet Public Relations. Jego podstawowym zadaniem jest budowanie pozytywnego i zachęcającego do współpracy wizerunku branży, przedstawianie wkładu branży w polską gospodarkę oraz pokazanie jej zaangażowania społecznego (czyli promowanie praktyk CSR).

Grupa Bezpieczeństwa – przedmiotem jej zainteresowania są kwestie bezpieczeństwa konsumentów, placówek handlowych i płatności elektronicznych, oraz zagadnienia kradzieży i ograniczania strat. Efektywnie współpracujemy z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli oraz ekspertami.

Grupa Finansowa zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętych finansów, m.in. prawem podatkowym, akcyzą, elektronicznymi systemami płatniczymi, elektronizacją operacji finansowych i przechowywania wymaganych prawem dokumentów. Najważniejszy projekt grupy to doprowadzenie do zwiększenia konkurencji na krajowym rynku kart płatniczych poprzez redukcję opłaty transferowej Interchange.

Grupa ds. Środowiska zajmuje się monitorowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych regulujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, promowaniem racjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstw. Działa na rzecz ograniczenia nakładania zbędnych obowiązków biurokratycznych na firmy oraz dba o wprowadzanie obowiązków ekologicznych uwzględniających realia ekonomiczne.

Grupa Non-Food pracuje nad kwestiami dotyczącymi prawa i standardów obowiązujących w stosunku do wyrobów przemysłowych – certyfikacji, jakości i bezpieczeństwa produktów.