Dołącz do nas

Warunki członkostwa w POHiD (wyciąg ze Statutu)

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

 

Art. 8

 1. Do Związku mogą należeć pracodawcy będący osobami fizycznymi lub prawnymi, jak również podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Członkiem może zostać pracodawca, prowadzący obiekty handlowe lub sprzedaż internetową bądź inne formy działalności, działający zgodnie z zasadami etycznego biznesu w branży handlu detalicznego lub hurtowego o rocznym obrocie powyżej 500 mln PLN.
Art. 9

 1. Przyjęcie nowego członka należy do kompetencji Zarządu na wniosek kandydata. Zarząd sprawdza, czy spełnione są wymogi, określone w art. 8. W razie wątpliwości w tym względzie, Zarząd może zażądać od zainteresowanego, aby wykazał, iż spełnia wyżej wskazane wymogi. Po przedstawieniu dowodów świadczących o spełnieniu wymagań określonych w art. 8, kandydat może zostać przyjęty na członka Związku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Członek Związku ma prawo, w terminie określonym przez Zarząd, nie krótszym jednak niż 14 dni od doręczenia pisemnego zawiadomienia o podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem wobec tej decyzji Zarządu.
 3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku oraz od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków albo zawiadomienia Zarządu o zgłoszeniu sprzeciwu, w formie listu adresowanego do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który spowoduje, aby sprawa ta została włączona do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i wiążąca kandydata.

Art. 10

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Związku;
 2. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
 3. udziału w dyskusjach i głosowaniach dotyczących spraw rozstrzyganych przez organy Związku w drodze głosowania;
 4. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w okolicznościach przedstawionych w art. 14 ust. 4.
Art. 11

Członkowie Związku są zobowiązani do:
 1. przestrzegania statutu Związku, uchwał i regulaminów organów Związku;
 2. przyczyniania się do utrwalenia dobrego imienia i prestiżu Związku oraz wspierania Związku w wykonywaniu zadań statutowych;
 3. terminowego płacenia składek członkowskich w kwotach ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
 4. obecności na Walnych Zgromadzeniach i innych spotkaniach, do uczestnictwa w których członek został wezwany;
 5. aktywnej współpracy ze Związkiem i dostarczania wszelkich wymaganych od członka informacji, chyba że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa;
 6. umożliwiania sporządzania statystyk, raportów i analiz, które dotyczą działalności Związku oraz ogólnie sektora handlu i dystrybucji, chyba że niezbędne dane w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
 7. regularnego, co najmniej raz do roku do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego, uaktualniania danych zawartych w aktach dotyczących członka Związku, w szczególności jeśli chodzi o wysokość rocznego obrotu.
Art. 12
 1. Utrata statusu członkowskiego następuje w niżej podanych przypadkach:
  1. gdy dany członek przestał prowadzić działalność handlową lub odpowiedni sąd ogłosił jego upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika;
  2. popełnienia przez danego członka czynu sprzecznego z celami Związku lub grożącego poważnym naruszeniem przez niego prestiżu Związku;
  3. obniżenia rocznego obrotu poniżej 500 mln PLN;
  4. zalegania z płatnością składek członkowskich i opłat za usługi Związku przez okres dłuższy niż trzy miesiące i nieuiszczenia wymaganych należności w terminie wyznaczonym przez Zarząd;
  5. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
  6. nieujawnienia lub sfałszowania informacji, o których mowa w art. 11 pkt. 5, lub mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu wynikającego z pisemnego wezwania skierowanego przez Zarząd, braku aktualizacji, raz do roku, danych zawartych w aktach członka Związku, o których mowa w art. 11 pkt. 7.
 1. O spełnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, i wykluczeniu członka ze Związku rozstrzyga Zarząd na mocy uchwały.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-3 członek może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia przy zastosowaniu procedury określonej w art. 9 ust. 3.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 Zarząd może wyrazić zgodę, na mocy uchwały, na ponowne przyjęcie tych członków, którzy uregulowali zaległe składki i opłaty lub zaktualizowali dane w ciągu 30 dni od daty uchwały o wykluczeniu ich ze Związku, po czym ta uchwała będzie uważana za nieistniejącą.
 4. Członkowie, którzy zrezygnowali z członkostwa w Związku są obowiązani zapłacić składki członkowskie za cały rok kalendarzowy, w trakcie którego złożyli rezygnację.