Apel POHiD w sprawie nie ograniczania czasu pracy w handlu w Radomiu

Warszawa, 28 marca 2014 r.

Apel POHiD
w sprawie
nie ograniczania czasu pracy w handlu w Radomiu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych dot. ograniczenia godzin otwarcia radomskich placówek handlowych w niedziele, apeluje do Rady Miasta Radomia o wzięcie pod uwagę okoliczności, że w konsultacjach wzięło udział jedynie ok. 4% mieszkańców, w tym aż 41% opowiedziało się za nie zamykaniem sklepów w niedzielę.

Dodatkowo podkreślamy, że 21 marca br. Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzucił dwa projekty ustaw o zakazie handlu w niedzielę (obywatelski i poselski), biorąc pod uwagę przede wszystkim argumenty ekonomiczne i zagrożenie wzrostem poziomu bezrobocia. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich złożył 8 października 2013 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wskazujący na możliwość niekonstytucyjności podejmowania tego typu uchwał przez samorząd. Rzecznik we wniosku wskazał na brak kryteriów, jakimi gmina ma się kierować przyjmując uchwałę o ograniczeniu godzin pracy i otwarcia placówek handlowych na swoim terenie.

POHiD wielokrotnie zwracał uwagę na ekonomiczne i społeczne aspekty wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Skutki takiego rozwiązania będą bezpośrednio odczuwalne dla całego sektora handlu (zaostrzenie walki konkurencyjnej), dla rynku pracy oraz dla dostawców i usługodawców, pracujących dla handlu, głównie wielko-powierzchniowego i centrów handlowych.

Proponowane ograniczenie czasu pracy w Radomiu w handlu detalicznym w niedzielę do godz. 12.00 jest wybiegiem formalnym mającym na celu całkowity zakaz handlu w niedzielę. Otwarcie sklepu wielko-powierzchniowego od godziny 8 lub 9 (jak to ma miejsce teraz) na trzy lub cztery godziny, jest nieuzasadnione ekonomicznie – po prostu się nie opłaca. Dlatego ograniczenie czasu pracy do 12.00 jest de facto zakazem. W związku z tym, że regulacja godzin otwarcia sklepów godzi w różnym stopniu w różne formaty handlowe, jest więc w istocie działaniem dyskryminującym, podlegającym odpowiednim klauzulom prawa polskiego i europejskiego.

Dla handlu czas pracy jest najcenniejszym zasobem. Uszczuplenie go o wszystkie niedziele, czyli o ponad 1/7 (ok. 15% całości), spowoduje szereg szkodliwych następstw ekonomicznych i społecznych. Pociągnie za sobą spadek obrotów od 4 do 10% (w centrach handlowych nawet 25%) i potrzebę kompensacji straty. Spowoduje pogorszenie warunków zatrudnienia i redukcję etatów o ok. 10%, co oznacza likwidację ok. 1000 kalkulacyjnych miejsc pracy w Radomiu. Dodatkowo zanotuje się spadek zatrudnienia czasowego, popularnego wśród studentów. Wzrost bezrobocia w mieście, gdzie jego poziom jest bardzo wysoki (wynosi ok. 23%), szczególnie dotknie kobiety w wieku 25-55 lat oraz ludzi młodych. Nieodwracalne straty finansowe poniosą również dostawcy i firmy usługowe pracujące dla sklepu (świadcząc zakontraktowaną obsługę obiektów), jak i dla klientów – gastronomia, rozrywka, usługi bytowe. Nie do pominięcia jest też okoliczność, że niedzielne zakupy zakazane w Radomiu, konsumenci zrobią poza Radomiem, co chyba Miastu i jego przedsiębiorcom nie bardzo się opłaci.

Dlatego apelujemy o rozwagę i nie podejmowanie uchwały regulującej godziny pracy na terenie Miasta Radom.