Zwiększanie konkurencyjności europejskiego sektora handlu detalicznego

Zwiększanie konkurencyjności europejskiego sektora handlu detalicznego

Komisja opublikowała 19 kwietnia zbiór najlepszych praktyk, które pomogą państwom członkowskim w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego.

Handel detaliczny jest jednym z największych sektorów gospodarki UE. Blisko jedna na dziesięć osób pracuje w tym sektorze, obejmującym ponad 3,6 mln przedsiębiorstw detalicznych. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego i handlu detalicznego dysponującego wieloma kanałami sprzedaży sektor ten szybko się zmienia i ma potencjał osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Komisja pomaga więc państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym pokonywać obecne trudności poprzez przeciwdziałanie nadmiernym ograniczeniom w handlu detalicznym.

Komisja określiła bardzo konkretne najlepsze praktyki, którymi powinny kierować się państwa członkowskie, chcące podnieść poziom innowacyjności, produktywności i konkurencyjności naszego sektora handlu detalicznego – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności. – To pomoże w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

– Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej naszej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych modeli biznesowych oraz maksymalnego wykorzystania nowych możliwości, takich jak e-handel – dodała Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. – Wymaga to sprzyjającego otoczenia biznesowego, dlatego też doradzamy państwom członkowskim, jak w najlepszy sposób stosować przepisy UE oraz pokazujemy przykłady wypróbowanych i sprawdzonych reform przeprowadzonych w innych państwach Unii.

Jakie są główne obszary, w których państwa członkowskie mogą poczynić dalsze postępy?

  • Ułatwienie podejmowania działalności w sektorze handlu detalicznego: Szybkie utworzenie nowego sklepu ma zasadnicze znaczenie dla dostępu sprzedawców detalicznych do rynku, co przyczynia się do wzrostu wydajności i innowacyjności. Dzięki poprawie zgodności z dyrektywą usługową państwa członkowskie mogą ułatwić zakładanie przedsiębiorstw bez narażania interesów porządku publicznego, takich jak zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i konsumentów. Władze krajowe, regionalne i lokalne zachęca się do ograniczenia nadmiernych lub nieproporcjonalnych obciążeń, dzięki czemu procedury dotyczące zakładania punktów sprzedaży detalicznej stałyby się prostsze, krótsze i bardziej przejrzyste.
  • Zmniejszenie ograniczeń nakładanych na bieżącą działalność sklepów: Ograniczenia takie mogą stanowić znaczne obciążenie dla przedsiębiorstw i mieć wpływ na ich wydajność, dlatego Komisja określiła najlepsze praktyki w zakresie promocji sprzedaży i rabatów, określonych kanałów sprzedaży, godzin otwarcia sklepów, podatków obowiązujących wyłącznie handel detaliczny, zakupu produktów w innych państwach członkowskich oraz praktyk umownych stosowanych w nowoczesnej sprzedaży detalicznej. Celem jest zapewnienie równych warunków działania w handlu detalicznym oraz uczciwych i wydajnych łańcuchów dostaw, bez ograniczania przy tym swobody w realizacji uzasadnionych celów polityki publicznej.
  • Przyjęcie nowego podejścia na rzecz wspierania dobrej kondycji centrów miast: Komisja opublikowała przewodnik w zakresie wspierania odnowy i modernizacji sektora drobnego handlu detalicznego. Przewodnik zawiera praktyczne wskazówki dla organów publicznych, jak pomagać drobnym sprzedawcom detalicznym we wprowadzaniu zmian technologicznych i sprostaniu wyzwaniom przyszłości. Każde rozwiązanie opiera się na praktycznych przykładach zebranych w ramach najlepszych praktyk w całej UE, które mogą znaleźć przełożenie na poziomie lokalnym. W przewodniku opisano przykłady udanych przedsięwzięć, z których państwa członkowskie mogą czerpać inspirację, dotyczące na przykład sposobów budowy społeczności sprzedawców detalicznych, aby przyciągnąć konsumentów do centrów miast.