Zawieszenie Podatku Handlowego do 2019 r.

Zawieszenie Podatku Handlowego do 2019 r.

 

Rząd skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy Projekt ustawy przewiduje przedłużenie zawieszenie poboru podatku handlowego o kolejny rok, tym razem do 1 stycznia 2019 r. Zawieszenie podatku wynika z wszczętego postępowania Komisji Europejskiej dotyczącego stwierdzenia zgodności podatku z prawem unijnym zakończonego wydaniem decyzji Komisji Europejskiej w dniu 30 czerwca 2017 r. W decyzji tej Komisja stwierdziła, że podatek handlowy jest niezgodny z art. 107 i 108 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdyż spełnia warunki niedozwolonej pomocy publicznej naruszając tym samym zasady wspólnego rynku UE.

Komisja Europejska w uzasadnieniu decyzji wskazała, że dobór stawek podatku i przyjęta ich progresja prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach ze sprzedaży detalicznej właściwie nie są objęte podatkiem od sprzedaży detalicznej lub są objęte podatkiem według znacznie niższych średnich efektywnych stawek podatkowych niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach.

Według Komisji Europejskiej podatek od sprzedaży detalicznej zaprojektowano w taki sposób, aby sprzyjał on określonym przedsiębiorstwom (tzn. sprzedawcom detalicznym osiągającym niższe przychody – mniejszym sprzedawcom detalicznym działającym w modelu niezależnym), a był niekorzystny dla innych (tzn. sprzedawców detalicznych osiągających wyższe przychody – większych sprzedawców detalicznych – oraz sieci detalicznych działających w modelu holdingowym).

Skutkiem proponowanej konstrukcji podatku od sprzedaży detalicznej była by dyskryminacja sprzedawców o większych dochodach i zbudowanie przewagi konkurencyjnej dla sprzedawców o mniejszych przychodach z pominięciem reguł rynkowych oraz naruszeniem zasad wspólnego rynku UE.

Jednocześnie Komisja Europejska zobowiązała Polskę do informowania o podjętych działaniach dotyczących wykonania tej decyzji jak również planowanych działaniach. Ministerstwo Finansów analizuje możliwość złożenia skargi na decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.