EuroCommerce: Podatek od sprzedaży detalicznej to krótkowzroczny atak na innowacje i siłę nabywczą konsumentów

Odnosząc się do dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej i węgierskiego podatku od reklamy (C 562/19 P Komisja przeciwko Polsce i C 596/19 P Komisja przeciwko Węgrom), dyrektor generalny EuroCommerce Christian Verschueren skomentował:

„Nie kwestionujemy wyroku TSUE, który skupiał się na metodologii zastosowanej przez Komisję do oceny, czy podatek stanowił niezgodną z prawem pomoc państwa. Ale kwestionujemy decyzje rządów nakładających podatki obrotowe z wyraźnym dyskryminującym skutkiem. Firmy szczególnie dotknięte problemem zainwestowały miliardy euro, aby zaoferować konsumentom w swoich krajach szeroki wybór wysokiej jakości produktów po konkurencyjnych cenach. Podatki oparte na obrotach firm detalicznych o wysokich obrotach, ale bardzo niskiej marży zysku zagrażają potencjałowi tych detalistów do dalszego inwestowania w tych krajach w innowacje i świadczenie konsumentom usług, których oczekują ”.

Podatki powinny być sprawiedliwe i niedyskryminujące, powinny też zapewniać uczciwą konkurencję między wszystkimi uczestnikami rynku. Handel detaliczny jest największym podmiotem generującym wpływy podatkowe z podatków pośrednich w UE i zapewnia dodatkowe 70 miliardów euro w postaci podatków od pracy, osób prawnych i innych podatków bezpośrednich. Powodem, dla którego tak bardzo przejmujemy się podatkami obrotowymi nakładanymi na detalistów, jest to, że mogą oni dać nieuczciwą przewagę krajowym konkurentom. Ponadto widzimy, że przedsiębiorstwa już podlegają innym dyskryminującym środkom w tych i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, co utrudnia firmom prowadzenie działalności, narusza zasady jednolitego rynku i stoi w sprzeczności z europejskimi standardami praworządności. Ma to znaczący wpływ na ceny płacone przez konsumentów oraz wybór dostępnych dla nich produktów i usług.

Podatek od obrotu zasadniczo podważa model biznesowy, który przyniósł konsumentom rzeczywiste korzyści, oferując najlepsze produkty i usługi po bardzo konkurencyjnych cenach. Podatek, który zniweluje już i tak niski zysk sprzedawcy, może prowadzić tylko do dwóch rezultatów: albo konsument płaci więcej, albo detalista nie inwestuje lub nawet ogranicza swoją obecność w kraju. Podatki te dotyczą w szczególności sklepów stacjonarnych, które już zostały dotknięte epidemią COVID i wyzwaniami związanymi z cyfryzacją. Sklepy te pełnią rolę kotwicy dla dobrobytu centrów miast i społeczności wiejskich i przez wiele lat znajdowały się pod ogromną presją. Jeśli sklepy znikną, społeczności stopniowo upadną.

Stąd nasza prośba do rządów, aby zastanowili się nad wpływem tych krótkowzrocznych środków na ich konsumentów, oraz do Komisji, aby nadal ściśle egzekwowała przepisy dotyczące jednolitego rynku i promowała zasadę praworządności w całej Europie.

TREŚĆ KOMUNIKATU EUROCOMMERCE W ORYGINALNEJ WERSJI JĘZYKOWEJ:

Noting the judgment of the Court of Justice of the European Union today on the Polish retail and Hungarian advertising taxes (C 562/19 P Commission v Poland and C 596/19 P Commission v Hungary), EuroCommerce Director-General Christian Verschueren commented:

We do not question the European Court’s judgment, which focused on the methodology used by the Commission to assess whether the tax constituted unlawful state aid. But we do question the judgment of governments imposing turnover taxes with a clear discriminatory impact. The companies particularly affected have invested billions of euros to offer consumers in their countries a wide choice of quality products at competitive prices. Taxes based on the turnover of retail companies with a high turnover, but very low profit margin put at risk these retailers’ ability to continue investing in those countries to innovate and give consumers the service they have come to expect”.

Taxes should be fair, non-discriminatory and ensure fair competition between all market players. Retail is the biggest collector of indirect taxes in the EU, and pays some additional € 70 billion in labour, corporate and other direct taxation. Why we are so concerned at turnover-based taxes on retailers is that they can give an unfair advantage to domestic competitors. On top of this, we see companies already subject to other discriminatory measures in these and other Central and Eastern European countries, making it difficult to operate, regularly breaching single market rules and not observing European standards of rule of law. These have a significant effect on the prices consumers pay and the choice of products and services available to them.

A tax on turnover fundamentally misunderstands a business model which has provided a real benefit to consumers in offering the best products and service at very competitive prices. A tax which wipes out a retailer’s already low profit can only lead to two outcomes: either the consumer pays more, or the retailer does not invest or even reduces its presence in the country. These taxes apply particularly to brick-and-mortar shops already affected by the COVID epidemic and the challenges of digitalisation. These shops act as an anchor for the well-being of town centres and rural communities and have for many years been under massive pressure. If shops go, communities gradually decay.

Hence our request to governments to think about the impact of these short-sighted measures on their consumers, and to the Commission to continue to strictly enforce single market legislation and promote the rule of law across Europe.