Projekt dyrektywy w sprawie zakazu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw

Projekt dyrektywy w sprawie zakazu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw

12 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu najbardziej szkodliwych nieuczciwych praktyk handlowych dotyczących łańcucha dostaw żywności. Celem regulacji jest ochrona­ małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych i gospodarstw rolnych.

Komisja zajmuje się problemem nieuczciwych praktyk­ handlowych w łańcuchu dostaw żywności już od kilku lat. W latach 2009 i 2014 opublikowała na ten temat komunikaty. W listopadzie 2016 r. Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych, niezależna grupa ekspertów wysokiego szczebla powołana przez Komisję Europejską, przedstawiła swoje ustalenia w sprawozdaniu pt. „Poprawa wyników rynkowych: wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw”. Wśród wielu zaleceń znalazło się również i to, aby UE przyjęła przepisy dotyczące zakazu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolnych.

W nowym wniosku wśród nieuczciwych praktyk, które mają być zakazane, wymienia się:

  • opóźnione płatności za produkty łatwo psujące się,
  • anulowanie zamówień w ostatniej chwili,
  • jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany warunków z mocą wsteczną
  • żądania, aby dostawca płacił za zmarnowane produkty.

Pozostałe praktyki będą dozwolone pod warunkiem, że zostaną z góry ustalone w sposób jasny i jednoznaczny w umowie pomiędzy stronami. A należą do nich sytuacje, gdy: nabywca zwraca dostawcy niesprzedane produkty spożywcze; nabywca pobiera od dostawcy opłatę za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych; dostawca ponosi koszty promowania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę.

Z wniosku wynika, że każde Państwo członkowskie ma obowiązek wyznaczenia organu, który byłoby odpowiedzialny za egzekwowanie nowych przepisów i nakładanie kar. Wniosek Komisji przyjmie postać europejskiego aktu prawnego (dyrektywy) i zostanie przedstawiony wraz z oceną skutków obydwu współprawodawcom – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej.