Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Projekt Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Planowana regulacja przewiduje stworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych w postaci pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Pracodawca będzie miał obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK w imieniu osób przez niego zatrudnionych i na ich rzecz. Przedmiotem takich umów będzie gromadzenie środków w ramach PPK. Minimalna wysokości składek do PPK wynosiłaby 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego. Co ciekawe, przedsiębiorstwa, które przed datą wejścia w życie nowych przepisów będą posiadać zarejestrowany program PPE, będą zwolnione z obowiązku założenia pracowniczego planu kapitałowego.