Opinia MSZ o ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele

Opinia MSZ o ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele

Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ przewiduje on objęcie zakazem również sprzedaż w sklepach i na platformach internetowych, które traktowane są jako usługi społeczeństwa informacyjnego.

Poniżej pełen tekst opinii MSZ oraz plik pdf.

 

Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz wniosków mniejszości ujętych w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1958) wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

  1. Projektowana ustawa przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego zdefiniowaną w art. 1 lit. e) dyrektywy 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. W takim przypadku konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535.
  2. Należy zauważyć, że projektowane przepisy przewidujące zakaz handlu w określonych dniach mogą stanowi środek równoważny do ograniczenia ilościowego w swobodnym przepływie towarów, którego wprowadzenie wymaga uzasadnienia na gruncie art. 36 TFUE lub wymogów nadrzędnego interesu ogólnego. Wprawdzie, zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (wyrok C-244/06 Dynamic Medien, pkt 26-31 i przywołane tam orzecznictwo), zastosowanie do produktów z innych państw członkowskich przepisów krajowych, które ograniczają niektóre sposoby sprzedaży bądź ich zakazują nie prowadzi do zakazanego na gruncie art. 34 TFUE utrudnienia wymiany handlowej między państwami członkowskimi, jednak tylko wtedy, gdy przepisy te obowiązują wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terytorium krajowym oraz dotyczą w ten sam sposób z prawnego i faktycznego punktu widzenia obrotu produktami krajowymi i produktami pochodzącymi z innych państw członkowskich. Pierwszy z wymienionych warunków wydaje się w przypadku projektowania ustawy spełniony, projektodawca nie przedstawił jednak analizy wpływu zakazu na obrót towarami, koniecznej dla oceny spełnienia warunku drugiego. Z tego względu nie jest możliwe przesądzenie, czy wspomniany wymóg jednakowego skutku wobec produktów krajowych i zagranicznych zostanie spełniony. W przypadku, gdyby skutki zakazu okazały się bardziej dotkliwe dla produktów zagranicznych, konieczne będzie wykazanie, że projektowane rozwiązania wprowadzające zakaz handlu oraz określające jego zakres obowiązywania (w szczególności derogacje zawarte w art. 6 ust. 1 projektu) są uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do przyjętego przez projektodawcę celu.

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu Komisji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwag zawartych w niniejszej opinii.

Wnioski mniejszości ujęte w sprawozdaniu Komisji nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Opinia MSZ (pdf) >>