Ograniczenie handlu w niedziele czeka na podpis prezydenta

Ograniczenie handlu w niedziele czeka na podpis prezydenta

W środę, 10 stycznia br., Sejm przyjął zgłoszone w grudniu senackie poprawki do Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i niektóre inne dni, ustawa trafiła zatem do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, który ma 21 dni na decyzję.

Mimo senackich poprawek, najważniejsze zapisy ustawy pozostały niezmienione. Po 1 marca 2018 r. handel będzie można prowadzić w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca (a także w jedną niedzielę przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie), od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. handel będzie dozwolony w ostatnią niedzielę miesiąca i niedziele przedświąteczne, a od początku stycznia 2020 r. będzie dopuszczony tylko w siedem niedziel w roku (trzy przedświąteczne oraz w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu).

Senat częściowo zmodyfikował katalog wyłączeń, uszczelniono m.in. przepisy dotyczące placówek, których nowe przepisy nie będą obowiązywać. Zgodnie z ustawą w niedziele mogą być otwarte m.in. sklepy, „w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek”, sklepy na stacjach paliw, placówki handlowe na dworcach, o ile są związane „z bezpośrednią obsługą podróżnych”, apteki i hurtownie farmaceutyczne, placówki pocztowe, sklepy w strefach wolnocłowych czy zakłady pogrzebowe.

W przypadku kwiaciarni, cukierni, piekarni i lodziarni kluczowym wskazaniem do otwarcia sklepu będzie fakt, że sprzedaż wskazanych artykułów stanowi przeważającą działalność sklepu. Podobnie jest w przypadku punktów gastronomicznych, w przypadku których także posłużono się zapisem o „przeważającej działalności”.

A poniżej wszystkie wyjątki wskazane w ustawie:

Art. 6.1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

 1. na stacjach paliw płynnych;
 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 3. w aptekach i punktach aptecznych;
 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo–rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
 16. w strefach wolnocłowych;
 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 18. na terenie jednostek penitencjarnych;
 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 21. w przypadku handlu towarami z automatów;
 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
 23. w hurtowniach farmaceutycznych;
 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 26. w zakładach pogrzebowych;
 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 30. na terenie rolno–spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

 

 1. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Na dotychczasowych zasadach funkcjonować będzie mógł również handel internetowy.

LISTA NIEDZIEL HANDLOWYCH I NIEHANDLOWYCH W 2018 R.:
7 stycznia – handel dozwolony
14 stycznia – handel dozwolony
21 stycznia – handel dozwolony
28 stycznia – handel dozwolony

4 lutego – handel dozwolony
11 lutego – handel dozwolony
18 lutego – handel dozwolony
24 lutego – handel dozwolony

4 marca – handel dozwolony
11 marca – zakaz handlu
18 marca – zakaz handlu
25 marca – handel dozwolony

1 kwietnia – zakaz handlu (Wielkanoc)
8 kwietnia – zakaz handlu
15 kwietnia – zakaz handlu
22 kwietnia – zakaz handlu
29 kwietnia – handel dozwolony

6 maja – handel dozwolony
13 maja – zakaz handlu
20 maja – zakaz handlu (Zielone Świątki)
27 maja – handel dozwolony

3 czerwca – handel dozwolony
10 czerwca – zakaz handlu
17 czerwca – zakaz handlu
24 czerwca – handel dozwolony

1 lipca – handel dozwolony
8 lipca – zakaz handlu
15 lipca – zakaz handlu
22 lipca – zakaz handlu
29 lipca – handel dozwolony

5 sierpnia – handel dozwolony
12 sierpnia – zakaz handlu
19 sierpnia – zakaz handlu
26 sierpnia – handel dozwolony

2 września – handel dozwolony
9 września – zakaz handlu
16 września – zakaz handlu
23 września – zakaz handlu
30 września – handel dozwolony

7 października – handel dozwolony
14 października – zakaz handlu
21 października – zakaz handlu
28 października – handel dozwolony

4 listopada – handel dozwolony
11 listopada – zakaz handlu (Święto Niepodległości)
18 listopada – zakaz handlu
25 listopada – handel dozwolony

2 grudnia – handel dozwolony
9 grudnia – zakaz handlu
16 grudnia – handel dozwolony
23 grudnia – handel dozwolony
30 grudnia – handel dozwolony

 

Tekst ustawy >>