Niemarnowanie żywności

Niemarnowanie żywności

Senat na posiedzeniu plenarnym 15 marca przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, a 20 marca projekt ustawy został przekazany do Sejmu. W środę 9 maja prace nad projektem rozpoczęła Komisja Gospodarki i Rozwoju.

W trakcie posiedzenia Komisji podkreślono potrzebę szerokiego udziału strony społecznej w pracach nad projektem ustawy. Nowa regulacja nałoży na placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 konieczność zawarcia umowy z organizacją pozarządową i nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. Dodatkowo ustala roczną opłatę w wysokości 0,1 zł za 1 kg masy marnowanej żywności. Opłata w pierwszym roku jest obliczana od 80% masy marnowanej żywności, a w kolejnych latach – od 90%.

Wprowadzono także kary finansowe dla sprzedawców żywności za niepodpisanie umowy z organizacją pozarządową (5000 zł) oraz za niewniesienie opłaty rocznej (także niepełne lub nieterminowe) do organizacji pozarządowej (500-10000 zł). POHiD przesłał swoje uwagi, skupiające się na równym rozłożeniu konsekwencji niewywiązania się z umowy o przekazaniu żywności pomiędzy sprzedawcą żywności a organizacją odbierającą żywność i obniżenia wysokości opłaty rocznej za marnowanie żywności, nakładanej na sprzedawców żywności.

Część uwag POHiD została uwzględniona w ostatecznym tekście, m.in. rozszerzono krąg organizacji pozarządowych odbierających żywność (art. 2 pkt. 4c), w art. 4 wprowadzono zapis, że kampanie edukacyjno-informacyjne finansowane będą ze środków z opłaty (nie więcej niż 20%), w art. 5 został dodany ust. 3b, zgodnie z którym, opłata jest pomniejszona o poniesione przez sprzedawcę żywności koszty realizacji umowy z organizacją pozarządową, m.in. transport i dystrybucję.