III KND: Najważniejsze wyzwania dla sektora – RELACJA

III KND: Najważniejsze wyzwania dla sektora – RELACJA

24-25 listopada w The Westin Warsaw Hotel odbyła się III edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Wydarzenie, zorganizowane w formule hybrydowej, zgromadziło w przestrzeni konferencyjnej oraz przed ekranami komputerów ponad 400 uczestników, w tym: kadrę zarządzającą firm z sektora handlu i przetwórstwa, branż powiązanych, ekspertów rynku oraz przedstawicieli administracji państwowej.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która w swoim wystąpieniu omówiła najważniejsze wyzwania dla branży w perspektywie najbliższych miesięcy i lat, wyznaczając tym samym dalszy kierunek obrad. Prezes POHiD zwróciła szczególną uwagę na czynniki determinujące kondycję współczesnego handlu takie, jak pandemia, inflacja, otoczenie legislacyjno-podatkowe, środowisko, rynek pracy i nowe technologie. Podkreśliła także wkład branży w rozwój gospodarczy Polski: Firmy członkowskie POHiD zainwestowały w naszym kraju 60 mld Euro i stworzyły 250 tys. miejsc pracy. 95% asortymentu w ich sklepach stanowią produkty polskie. W 2020 roku za pośrednictwem swoich zagranicznych oddziałów wyeksportowały polskie produkty o łącznej wartości 20 mld zł. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD znalazły się w opracowanym przez Ministerstwo Finansów zestawieniu największych płatników CIT. W 2020 r. zapłaciły CIT w łącznej kwocie 1,6 mld zł. Poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 12 mld zł na lokalną infrastrukturę. Realizują strategię zrównoważonego rozwoju, m.in.: w 2020 roku obniżyły zużycie energii o 100 mln kWh i zredukowały emisję CO2 o 330 tys. ton w porównaniu z rokiem 2019. Przeznaczyły 800 tys. zł na wspieranie rolnictwa ekologicznego, m.in. granty dla rolników. Zwiększyły udział produktów ekologicznych w ofercie marek własnych do 25%. Uruchomiły 8,5 tys. kas samoobsługowych. Przeznaczyły 290 mln zł na benefity pracownicze. Zrealizowały 500 akcji charytatywnych, w tym projektów prośrodowiskowych. Co istotne, w ramach walki z pandemią poniosły wydatki na poziomie 420 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Szefowa POHiD podkreśliła, jak ważna jest dla branży – w obliczu licznych wyzwań – przewidywalność prawa i stabilność otoczenia legislacyjno-podatkowego: Chciałabym, aby głos branży wybrzmiał dostatecznie mocno: Handel – jak nigdy dotąd – potrzebuje dziś stabilnego, przewidywalnego i sprzyjającego inwestycjom otoczenia legislacyjnego, przede wszystkim zaś zmniejszenia presji podatkowej, która hamuje dalszy rozwój sektora.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Juszkiewicz odczytała list gratulacyjny skierowany na jej ręce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Premier docenił wkład handlu w transformację cyfrową polskiej gospodarki: Pandemia sprawiła, że coraz więcej firm musiało zmienić swoje spojrzenie na handel i postawić na e-commerce. (…) Od czasu pandemii nowe technologie towarzyszą nam również w zakupach stacjonarnych. Na szeroką skalę testowane są rozwiązania zbliżające nas do handlu 4.0, jak na przykład kasy samoobsługowe, wózki czy koszyki na zakupy wyposażone w wagę oraz czytniki kodów kreskowych, czy sklepy autonomiczne. (…) Wszystkie nowoczesne rozwiązania w branży handlowej przekładają się na coraz wyższy poziom technologiczny polskiej gospodarki i pobudzają do rozwoju inne branże. Premier wyraził także uznanie dla Organizatorów wydarzenia za kontynuowanie tak ważnej inicjatywy: Kongres Nowoczesnej Dystrybucji jest doskonałą okazją do rozmów przedstawicieli środowisk branżowych i administracji publicznej o tych i wielu innych procesach, wśród nich również o przyszłości sektora handlowego. Fakt, że to wydarzenie ma już swoją trzecią edycję świadczy o sukcesie poprzednich spotkań, a także o tym, jak ważna jest szeroka dyskusja o transformacji cyfrowej. Jest ona bowiem jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi dziś polski handel. Jestem przekonany, że dwudniowe spotkanie w Warszawie zaowocuje wieloma wnioskami, ważnymi dla zarówno dla naszych przedsiębiorców, jak i ich klientów. Wszystkich Państwa zapewniam o mojej pamięci i składam wyrazy uznania.

W dalszej kolejności uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać wystąpień Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, oraz Tomasza Chróstnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szef resortu finansów zapewnił o dialogu z biznesem: Jesteśmy w trakcie przebudowy w resorcie. Jesteśmy coraz bardziej klientocentryczni. Specjalnie nie używam słowa podatnik, państwo są naszymi klientami. Minister Kościński wskazał na instrumenty zawarte w Polskim Ładzie, które – jego zdaniem – przyczynią się do zwiększenia liczby osób na rynku pracy (wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł) oraz wzrostu innowacyjności (m.in.: ulgi na badania i rozwój, wsparcie innowacyjnych pracowników, na prototyp, automatyzację i robotyzację, IPO). Podkreślił, że w celu ograniczenia szarej strefy resort promuje obrót bezgotówkowy. Prezes UOKIK docenił rolę polskiego handlu i dystrybucji w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw żywności podczas pandemii, stwierdzając że branża zdała egzamin na ocenę co najmniej bardzo dobrą. Od państwa będzie zależało, w jaki sposób transformacja cyfrowa i zielona, również mówię o odpowiedzialnej konsumpcji, będą kształtować postawy, rynek i polską gospodarkę – dodał. Podkreślił, że przedsiębiorcy – w miarę rozwoju własnych firm – powinni stwarzać również możliwości wzrostu dla swoich dostawców, kontrahentów, rolników.

Key note speech pt. „Race to Zero in Retail – czy przy niskich marżach jest miejsce na zmianę?” wygłosił Mirosław Proppé, Prezes Zarządu, WWF Polska, który zapoznał uczestników wydarzenia z założeniami globalnej kampanii klimatycznej „Race to Zero”. Prezes WWF przedstawił katalog działań mających na celu zapewnienie pozytywnego wpływu na środowisko, wskazał ponadto obszary, którym należy poświęcić szczególną uwagę.

Tezy postawione przez Prezes POHiD w wystąpieniu otwierającym III Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, stanowiły punkt wyjścia do debaty inauguracyjnej pt. „Przyszłość sektora w kontekście najważniejszych wyzwań”. Wzięli w niej udział: Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD, Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska, Andrzej Skubiszewski, Prezes Zarządu JTI, Tadeusz Kościński, Minister Finansów, i prof. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW. Całość moderował Karol Tokarczyk, Analityk Gospodarczy, Polityka Insight. Podczas debaty wybrzmiały następujące wnioski.

Pandemia COVID w sposób nieodwracalny zmieniła oblicze współczesnego handlu i potwierdziła kluczową rolę sieci handlowych jako gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego i sanitarnego. Siłą napędową przeobrażeń w handlu stały się ewoluujące oczekiwania konsumentów, a wraz z nimi transformacja cyfrowa sektora.

Na sytuację pandemiczną w handlu nałożyła się zwiększona presja legislacyjno-podatkowa. Tylko w ostatnich kliku latach branżę dotknęło blisko 20 obciążeń, w tym: podatek od sprzedaży detalicznej, podatek galeriowy i opłata cukrowa. Na 2022 rok planowane są kolejne, m.in. minimalny podatek dochodowy (w ramach Polskiego Ładu), który niesie ze sobą ryzyko podwójnego opodatkowania handlu, ze względu na obowiązujący podatek od sprzedaży detalicznej, a ponadto podatek cyfrowy, opłata węglowa, opłaty wynikające z wdrażania pakietu ustaw środowiskowych: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta i Single Use Plastic. Eskalacja obciążeń negatywnie wpływa na rentowność branży, a w konsekwencji na inwestycje, co podkreślali Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska, i Andrzej Skubiszewski, Prezes Zarządu JTI, akcentując zarazem wkład swoich firm w rozwój gospodarczy kraju. Przedstawiciele branży zwrócili się z apelem do szefa resortu finansów o przejrzystość prawa, prawdziwy dialog i sprawiedliwe rozwiązania. Komentarz Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, koncentrował się wokół argumentacji, jak polityka fiskalna może pomóc branży handlowej i producentom.

Na kondycję sektora niebagatelny wpływ ma rekordowy wzrost inflacji, która w październiku zbliżyła się do poziomu 7%. Konsumenci – zaniepokojeni perspektywą utraty bezpieczeństwa ekonomicznego – reagują na rosnące ceny ograniczeniem wydatków. Firmy handlowe borykają się ze wzrostem cen zakupu towarów od producentów i dostawców, wysokimi kosztami operacyjnymi związanymi z rosnącymi cenami paliw, gazu, prądu, opakowań, pracy. Mimo tego próbują utrzymać konkurencyjność cenową. Ekonomista prof. Konrad Raczkowski, autor raportu „Wpływ inflacji na gospodarkę”, wyjaśnił, jak rosnące ceny oddziałują na konsumentów i na biznes oraz jakie czynniki determinują inflację.

Kolejnym ważnym tematem była ekologia. Walka o klimat stanowi obecnie dominantę światowej polityki. Rosnący poziom konsumpcji przewyższa znacznie rzeczywiste potrzeby człowieka i jest uważany za przyczynę nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Sieci handlowe podejmują systemowe działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji, neutralności klimatycznej, ochrony zasobów naturalnych i ograniczenia powstawania odpadów. Przedstawiciel branży handlowej, Prezes Włodzimierz Wlaźlak podkreślił zaangażowanie Lidl Polska w realizację polityki prośrodowiskowej, której jednymi z filarów są: przeciwdziałanie emisji CO2 i redukcja plastiku. Kierunek polityki ekologicznej sektora wytyczać będzie pakiet ustaw środowiskowych. Projekty nowych regulacji, z którymi co do zasady branża się zgadza, budzą obawy przedsiębiorców na poziomie szczegółów – zbyt wiele jest niejasności i niedopowiedzeń w obszarze koncepcji, zakresów odpowiedzialności i kosztów. Andrzej Skubiszewski, prezes JTI, z perspektywy producenta, odniósł się do ROP i dyrektywy plastikowej.

Wyzwaniem dla firm z sektora handlu i przetwórstwa jest także kryzys demograficzny na rynku pracy. Na przestrzeni lat 2000-2020 liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się prawie o 1,5 mln. W samym handlu jest blisko 29 tys. wakatów. Handel potrzebuje dziś silnego wsparcia polskiego rządu w zakresie zatrudniania cudzoziemców – podkreśliła Prezes POHiD. Jak zaznaczyła: Również automatyzacja i robotyzacja procesów stanowią remedium na ten problem i będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Pracodawcy podejmują działania mające na celu umożliwienie pracownikom podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji, w przeciwnym razie grozi nam wzrost bezrobocia technologicznego. Prezes Lidl Polska – na przykładzie swojej firmy – pokazał, jak sieci handlowe radzą sobie z presją na rynku pracy, zaprezentował dobre praktyki w obszarze polityki pracowniczej. O sposobach przeciwdziałania niedoborom talentów w sektorze przetwórstwa mówił także Prezes JTI.

Kulminacyjnym punktem debaty była część poświęcona prognozom dla sektora w kontekście inflacji i sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce, w której głos zabrali prof. Konrad Raczkowski i Minister Kościński. Debatę zwieńczyła konkluzja Prezes Juszkiewicz, która podkreśliła, jak ważny jest w obecnych warunkach dialog, bowiem od zrozumienia przez stronę rządową problemów, z jakimi boryka się branża i współpracy z nią zależy dalsza koniunktura w handlu i dobrobyt polskich konsumentów i pracowników.

Kolejne debaty koncentrowały się wokół zagadnień związanych z innowacjami, wpływem technologii na rozwój sektora oraz trendami w rozwoju e-commerce. W ramach Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji odbyła się premiera nowego produktu Saule Technologies, Perovskite Electronic Shelf Label (PESL), oraz towarzysząca jej konferencja prasowa.

Motywem przewodnim debat odbywających się w bloku tematycznym Consumer Journey były potrzeby i zmieniające się oczekiwania klientów. Eksperci poruszyli kwestie dotyczące nowoczesnego handlu w dobie cyfrowych i mobilnych konsumentów. Omówione zostały trendy sprzedażowe 2022 oraz strategie i narzędzia wsparcia sprzedaży i promocji.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się cyklem debat poświęconych zielonej przyszłości sektora handlowego, podczas których prelegenci skupili się na zagadnieniach takich, jak zrównoważony rozwój, realizowanie celów neutralności klimatycznej, ochrona zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja i zmiana nawyków żywieniowych, ograniczanie strat żywności, gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym, dyrektywa SUP. Eksperci przeanalizowali następnie trendy i rozwiązania kanałów dystrybucji oraz omówili proces akceleracji zmian w logistyce. Nie zabrakło wątku dotyczącego wyzwań w obszarze logistyki, m.in. w zakresie cyfryzacji i wykorzystania nowych technologii. Kongres zakończyła debata poświęcona rynkowi pracy i kwestiom pracowniczym.

Pierwszy dzień III Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji zwieńczyła Modern Retail Gala połączona z ceremonią wręczenia statuetek Modern Retail Awards najbardziej prężnym i innowacyjnym przedsiębiorcom. Ceremonię poprzedziło wystąpienie Renaty Juszkiewicz, Prezes POHiD, nt. przywództwa w czasach niepewności.

Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych otrzymały firmy:

 • FOOD & FARMING: Białuty
 • BIO: Farma Świętokrzyska
 • RETAIL PAYMENTS ACCEPTANCE: Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
 • SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION: SAS Institute

 

W roli Prelegentów III edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m. in.:

 • Tomasz Chróstny, Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Anita Błaszczak, Redaktor, Rzeczpospolita
 • Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający, ECR Polska, Lean & Green & Navigor
 • Bartosz Bursa, COO, Saule Technologies
 • Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu, Organic Market
 • Bartłomiej Danek, Sales Manager, Google Cloud Polska
 • Magdalena Dziewguć, Country Director, Google Cloud Polska
 • Marta Florczak, Członek Zarządu, Lidl Polska
 • Piotr Frankowski, Dyrektor, SAS Institute
 • Paweł Grabowski, Dyrektor Rozwiązań Bezobsługowych, Żabka Future
 • Łukasz Gębka, Prezes Zarządu, Farma Świętokrzyska
 • Guillaume Jonglez, Senior Director Retail Transformation EMEA, Oracle
 • Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager, IKEA Retail Polska
 • Joanna Kalinowska, Sales & Marketing Manager, JYSK
 • Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością, Żabka Polska
 • dr Krzysztof Korus, Partner, DLK Legal Korus sp.k.
 • Tadeusz Kościński, Minister Finansów
 • Krzysztof Kośmider, Head of SAP Retail, Accenture
 • Marcin Kowalczyk, Kierownik Zespołu Klimatycznego, WWF Poland
 • Dariusz Kowalczyk, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu, OBI
 • Krzysztof Kręcikij, Enterprise Sales Director, Salesforce Poland
 • Artur Kupczunas, Co-CEO, Saule Technologies
 • Agata Kwiek, Kierownik ds. Komunikacji, JTI
 • Krzysztof Łapiński, Ekspert Government Affairs
 • Paweł Ławecki, Wiceprezes Zarządu, Chmura Krajowa
 • Piotr Łobaczewski, Client Director, Marketing Cloud Solutions, Salesforce Poland
 • Anne Magré, Członek Zarządu, E.Leclerc
 • Olga Malinkiewicz, Co-founder & Chief Technology Officer, Saule Technologies
 • Marcin Mendruń, Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Jeronimo Martins Polska
 • Michał Nowaczyk, Członek Zarządu ds. Administracji/CFO, Lidl Polska
 • Anna Pawelec, Prezes, Fundacja JemyEko
 • Małgorzata Piekarska, Dyrektor Konceptów Klienta i Innowacji, Auchan Retail Polska
 • Michał Pieprzny, Współprzewodniczący Rady Programowej RetailTec Congress, Country Leader, SAS Poland
 • Beata Podleśna-Gumkowska, Segment Director, Allegro
 • Łukasz Porażyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży PKN Orlen
 • Mirosław Proppé, Prezes Zarządu, WWF Poland
 • prof. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW
 • Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej Koalicja na Rzecz Bio
 • Dominik Regan, Senior Director, Logistics Applications, Oracle
 • Barbara Rogala, Climate Journalist, 300GOSPODARKA
 • Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Żabka Polska
 • Anita Ryng, Country Communication Manager/Dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail Polska
 • Michał Sacha, Członek Zarządu, Dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych, Carrefour Polska
 • Piotr Sędziak, Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Ekspert PSME, Managing Director, Orbico Supply
 • Michał Siwek, Dyrektor Departamentu International Food & Agri Hub Grupy BNP Paribas
 • Aleksander Skałka, Marketing Automation Strategy Director, Salesmanago
 • Andrzej Skubiszewski, Prezes Zarządu, JTI
 • Kamil Smuga, VP & CTO, Limitless Technologies
 • Olga Sobieraj, Konsultantka biznesowo-marketingowa
 • Barbara Sobkowiak, Data Science Manager, Britenet
 • Mateusz Staniszewski, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego – Prokurent, Kaufland Polska
 • Tomasz Starczynowski, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, OBI
 • Michalina Szczepańska, Redaktor Naczelna Magazynu “Handel”, VFP Communications, VPF
 • Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture
 • Robert Telus, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP
 • Karol Tokarczyk, Analityk gospodarczy, Polityka Insight
 • Łukasz Turczyński, Global Accounts & SME Market Sales Director, Inpost
 • Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol
 • Anna Walkiewicz, Head of Sales, SAS
 • Wojciech Wieroński, Managing Director Finance, MediaMarktSaturn Polska
 • Marek Wieteska, CEO, SelfMaker
 • Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska
 • Andrzej Wojciechowicz, Expert sektora, FMCG
 • Przemysław Wójcicki, Global Sales Director, SelfMaker
 • Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director, NielsenIQ
 • Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji, Jeronimo Martins Polska
 • Katarzyna Zubrzycka, Head of Merchant and Acquirer CEE, Visa

 

Partnerzy III Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Partnerzy Strategiczni: Accenture, Citrix, Demoboost, JTI,Limitlesss Technologies, NielsenIQ, Operator Chmury Krajowej, Saule Technologies, Google Cloud, PFR Portal PPK, Salesforce, SAS, Veritas, VISA

Partnerzy: Britenet, BNP Paribas, dLK Legal, Oracle, Rekopol, Farma Świętokrzyska, Selfmaker, Abak, Profescapital

Główny Patronat Medialny: Comparic

Patroni Medialni: WP, Handel, Poradnik Handlowca, Wiadomości Handlowe

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji, współorganizatorami – Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz MMC Polska.

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://dystrybucja.pl

Fotorelacja: https://dystrybucja.pl/3-kongres-nowoczesnej-dystrybucji-24-25-11-2021