Wspólny apel POHiD, PIH, PRCH i NRZHiU o odejście od prac nad podniesieniem progu przestępstwa kradzieży

Warszawa, 28 czerwca 2022

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Dotyczy: druk sejmowy nr 2339 rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw.

szeroko reprezentowana przez niżej podpisane organizacje branża handlu apeluje o odejście
od prac nad podniesieniem progu przestępstwa kradzieży z 500 zł na 800 zł – w ocenie
branży handlowej jest to absolutnie niedopuszczalne. Jest to de facto ukłon w stronę
złodziei, który ma bardzo negatywny odbiór społeczny, nie tylko w środowisku handlowym –
zwłaszcza wobec kryzysu ekonomicznego, który dotyka większości Polaków. Zwiększanie
tego progu uderza w uczciwych przedsiębiorców. 800 zł to poważna kwota, jeżeli chodzi o
zakupy w sklepie. Już obecna kwota 500 zł jest uznawana przez branżę za rażąco zbyt
wysoką. Zmiana na 800 zł jest przyzwoleniem i zachętą do dokonywania kradzieży w
sklepach. Z doświadczenia znamy popularne zjawisko zawodowych grup złodziei, którzy
skorzystają na podniesieniu tej kwoty.

Konstrukcja czynów przepołowionych w przypadku kradzieży naraża uczciwych
przedsiębiorców na ryzyko notorycznych kradzieży oraz budzi wątpliwości, co do właściwego
interpretowania konstytucyjnej zasady ochrony własności. Każdy mały sklep traci rocznie na
skutek kradzieży towar wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. To równowartość, jak mówią
właściciele sklepów, kilku lub kilkunastu palet towaru. W przeważającej większości
przypadków zdarzenia te zgodnie z obecnymi przepisami to wykroczenia zagrożone karą
mandatu. Mamy pełną świadomość, iż wprowadzono rejestr sprawców kradzieży, jednak
kategorycznie sprzeciwiamy się wprowadzeniu takiej zmiany, ponieważ sam rejestr nie
rozwiąże wszystkich problemów. Oczywistym jest, że zmiany te wpłyną na kilkakrotny wzrost
strat ponoszonych przez sklepy, natomiast jest to podwyżka zysków złodziei. Nie ma żadnego
uzasadnienia, aby w ten sposób relatywizować kradzież.

Podniesienie tego progu do 800 zł stanowi swego rodzaju zachętę do kradzieży. W sytuacji
spodziewanego zubożenia Polaków i zbliżającego się kryzysu ekonomicznego jest to
niezrozumiałe i zatrważające. Wprowadza nowe produkty do listy kradzionych bez
zagrożenia sprawy sądowej. Jest to rewaloryzacja znacznie przekraczająca wartość inflacji
13,9 % oraz niespotykana wysokość rewaloryzacji nawet w świadczeniach społecznych czy
emerytalnych bo o 60 %. Branża handlowa kilka lat temu wywalczyła kwotę nominalną progu
(500 zł) i oderwanie jej wysokości od wysokości płacy minimalnej, aby uniknąć tego
wątpliwego etycznie mechanizmu waloryzacji progu ze względu na wzrost wysokości płacy
minimalnej. Uczciwych przedsiębiorców nurtuje pytanie – W imię czego to uczyniono? Czyżby
tylko do poprawienia statystyk kosztem poczucia sprawiedliwości, bezpieczeństwa uczciwych
Polaków pracujących w handlu?

Podniesienie progu wykroczenia wymaga debaty publicznej ze względu na doniosłe skutki dla
poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości znacznej części społeczeństwa. Szeroko
reprezentowana przez nasze organizacje branża handlu nie miała żadnych możliwości
konsultacji tego pomysłu na etapie prac rządowych. Zwracamy też uwagę na tryb
przegłosowania poprawki w podkomisji: poprawka wykracza poza przedłożenie rządowe
oraz została zgłoszona z naruszeniem zasad legislacyjnych tzw. trzech czytań.

Podpisano:
 Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług – Tadeusz Zagórski
 Polska Izba Handlu – Waldemar Nowakowski, Maciej Ptaszyński
 Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji – Renata Juszkiewicz
 Polska Rada Centrów Handlowych – Krzysztof Poznański