Wspólna propozycja branży handlowo-usługowej w sprawie wolnych niedziel dla pracownika handlu

Wspólna propozycja branży handlowo-usługowej w sprawie wolnych niedziel dla pracownika handlu

Autorzy i zwolennicy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele deklarują, że ich celem jest zapewnienie pracownikom handlu wolnych niedziel, aby mogli spędzać więcej czasu razem z rodziną. Niestety odbyłoby się to kosztem konsumentów, przedsiębiorców prowadzących działalność w centrach handlowo-usługowych oraz ich pracowników, jak również osób, które ze względu na naukę, sytuację rodzinną lub zainteresowania świadomie wybierają pracę w soboty i niedziele.

Zamkniecie centrów handlowo-usługowych w przygranicznych miastach spowoduje zmniejszenie napływu konsumentów zagranicznych i w konsekwencji zmniejszenie dochodów mieszkańców. Zmniejszą się wpływy podatkowe do budżetu państwa i samorządów oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowym kosztem będą liczne konflikty między przedsiębiorcami i organami kontrolnymi oraz między samymi przedsiębiorcami, w wyniku wprowadzenia wielu wyjątków niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych, ale naruszających zasadę równej i uczciwej konkurencji.

Niniejsza propozycja polega na zagwarantowaniu w Kodeksie pracy pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni. To rozwiązanie pozwala osiągnąć ten sam cel, co wprowadzenie zakazu handlu w dwie niedziele w miesiącu, bez ponoszenia wskazanych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych – godzi bowiem potrzeby pracowników handlu i konsumentów. Biorąc pod uwagę, że 90% osób pracujących w handlu sieciowym i sieciach kupieckich jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, najlepszą gwarancją ich czasu wolnego będzie modyfikacja Kodeksu pracy.

Zwracamy również uwagę, że w przeciwieństwie do projektu ograniczenia handlu w niedzielę, który jest bardzo skomplikowaną regulacją branżową, co potwierdziły dotychczasowe prace legislacyjne nad projektem obywatelskim, nowelizacja Kodeksu pracy pozwalająca uzyskać podobny rezultat jest stosunkowo prosta.

Proponujemy, aby funkcjonowanie nowej regulacji było monitorowane przez Radę Dialogu Społecznego i po dwóch latach nastąpiło podsumowanie rezultatów dokonanej zmiany.

 

Ustawa

z dnia …………  2017 r.

o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  • 15112 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 15112 § 1. Z zastrzeżeniem § 2, pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

  • 2. Pracownik pracujący w niedziele w placówce handlowej powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
  • 3. Przepis § 1 i § 2  nie dotyczy pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa a w art. 144.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.