Stanowisko POHiD w sprawie podatku od handlu

Warszawa, 15 grudnia 2015

Stanowisko Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
w sprawie
podatku od handlu

Podatek od handlu to rozwiązanie zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej. POHiD jest przeciwny dodatkowej fiskalizacji. W przypadku podatku od handlu pozostaje otwarte pytanie o formułę tego podatku. W interesie gospodarki narodowej i w interesie społecznym potrzebna jest formuła podatku, która zapewni rzeczywiste wpływy do budżetu państwa
i nie zaszkodzi polskiej gospodarce i polskim kooperantom sieci handlowych. Należy mieć również na uwadze, że dodatkowe obciążenia fiskalne będą miały negatywny wpływ na zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia w branży handlu detalicznego i branż kooperujących z sektorem handlu, co może przełożyć się na pogorszenie sytuacji socjalnej pracowników i ich rodzin. 

W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji oświadczamy, że obecne obciążenia podatkowe, wysoka konkurencja w sektorze handlu oraz relatywnie mała siła nabywcza konsumenta powodują niską rentowność przedsiębiorstw w sektorze handlu. Niskie zyski, które podlegają opodatkowaniu, spowodowały pojawienie się opinii, że handel, zwłaszcza wielkopowierzchniowy, nie płaci podatków a zyski transferuje za granicę. Stanowczo sprzeciwiamy się takim opiniom, są to pomówienia nie poparte żadnymi faktami.

W świetle unijnych regulacji nie jest możliwe zróżnicowanie podatku w zależności od tego, czy właścicielem sklepu jest spółka z kapitałem polskim, czy zagranicznym. Dotyczy to również rozwiązań, które co prawda nie wprowadzą takiego zróżnicowania expressis verbis, ale faktycznie ustanowią preferencyjne stawki dla polskich sieci handlowych. Dlatego pozytywnie należy ocenić zapowiedź sformułowaną przez polityków PiS, że równe traktowanie podmiotów będzie zachowane.

POHiD jest przeciwny wprowadzeniu podatku selektywnego, gdyż narusza on zasady Konstytucji RP. Nasza organizacja podziela pogląd i argumentację Centrum im. Adama Smitha na temat zmiany systemu podatkowego. 

POHiD stoi na stanowisku, że jeżeli zapadnie decyzja o wprowadzeniu podatku wyłącznie dla branży detalicznej, powinien on być równy i powszechny, jednolity dla wszystkich podmiotów sprzedaży online i offline oraz prosty do wyegzekwowania. 

Należy uważać, by niefortunne rozwiązania nie odbiły się na interesach polskiego konsumenta i polskich producentów. Jako POHID deklarujemy pełną otwartość i gotowość przedstawiania niezbędnych informacji i analiz umożliwiających wypracowanie najlepszych rozwiązań.