Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu kolejne uszczelnienie systemu poboru podatku od towarów i usług. Tym razem projekt wprowadza nową konstrukcję w postaci podzielonej płatności tzw. split payment polegającej na rozdzieleniu płatności za otrzymaną fakturę. Nabywca będzie przelewał kwotę netto na rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto – rachunek VAT powiązany z rachunkiem sprzedawcy. Środki finansowe na rachunku VAT znajdą się pod kontrolą Urzędu Skarbowego i będą przeznaczone na zapłatę należnego podatku VAT. W wypadku nadwyżki środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT naczelnik Urzędu Skarbowego może podjąć decyzję o ich uwolnieniu na wniosek przedsiębiorcy.

Wprowadzenie systemu split payment do płatności jest dobrowolne. Jednak ten rodzaj płatności szybko rozprzestrzeni się wśród dużych przedsiębiorców (wzrost bezpieczeństwa przed wpadnięciem w karuzelę VAT). Wiadomo też, że Ministerstwo Finansów rozważa na dalszym etapie wprowadzić przymusowe stosowanie split payment we wrażliwych branżach.

Z punktu widzenia handlu detalicznego system split payment mimo słusznej idei uszczelnienia systemu poboru podatku VAT budzi dużo wątpliwości z następujących względów:

  1. Zasada jeden przelew – jedna faktura jest trudna do realizacji, gdyż w praktyce rynkowej handlu jedna paczka przelewów to np. 1200 przelewów a każdy przelew to 100 – 130 faktur jednego odbiorcy. Wprowadzenie wspomnianej zasady do ilości płatności realizowanych przez duże firmy to również poważny wzrost kosztów usług bankowych.
  2. Proponowana konstrukcja ograniczy możliwości stosowania następujących: kompensaty pomiędzy kontrahentami, wzajemnego rozliczania usług, upustów czy rabatów co bezpośrednio uderza w dotychczasowy model relacji w całym łańcuchu dostaw. Z punktu widzenia dzisiejszego modelu współpracy to poważnie wpłynie na ograniczenie elastyczności rozliczeń pomiędzy kontrahentami.
  3. Problemy związane z ewentualnymi korektami faktur i reklamacjami przelewów (błędna wysyłka)
  4. Wydawanie decyzji przez Urzędy Skarbowe w zakresie możliwości przeznaczenia środków finansowych z rachunku VAT w terminie krótszym niż 90 dni
  5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do wprowadzenie nowej konstrukcji w postaci ograniczenia możliwości stosowania sankcji z ustawy VAT, KKS czy KK.

POHiD powyższe uwagi przesłał w ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Finansów.