Misja i cele organizacji

POHiD jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Za swój cel nadrzędny uważa reprezentacje interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze i konsumenckie. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.

W ciągu 14 lat działalności POHiD w istotny sposób przyczynił się do powstania w Polsce zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do usprawnienia systemu artykulacji interesów środowiska gospodarczego zarówno w stosunku do publicznych instytucji polskich i zagranicznych.

Sprawą, do której Organizacja przykłada szczególną wagę jest współpraca z innymi podmiotami w szczególności z małymi i średnimi przedsiębiorstwami handlowymi i produkcyjnymi oraz organizacjami skupiającymi środowiska handlowe.

POHiD jest motorem działań na rzecz poprawy uwarunkowań dla rozwoju handlu w Polsce poprzez interpretację i sposób implementacji prawa unijnego i nowych przepisów narodowych.

POHiD walczy z niejednolitą interpretacją przepisów i głównych barier w działalności operacyjnej handlu, które dotyczą wszystkich uczestników rynku handlowego bez względu na rodzaj formatu. W tym zakresie podejmuje szereg inicjatyw i działań, poprzez dialog z władzą publiczną , konsultacje polityki inwestycyjnej, tworzenie prawa na rzecz całego sektora. Działania POHiD mają na celu usuwanie barier biurokratycznych, uproszczenia procedur i ułatwianie procesu inwestycyjnego dla całego sektora handlu w Polsce, ograniczenie kosztów pracy, głównie kosztów pozapłacowych.

POHiD działa poprzez komitety i grupy robocze.

Działając w Konfederacji Lewiatan, EuroCommerce i autonomicznie realizuje unijną preferencje tworzenia dobrego prawa oraz prowadzi dialog w sprawie interpretacji i sposobów implementacji prawa unijnego i nowych przepisów narodowych.