Identyfikowalność produktu na wszystkich etapach obrotu

Identyfikowalność produktu na wszystkich etapach obrotu

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

Proponujemy następującą zmianę brzmienia art. 1 w pkt. 1 projektu ustawy w dodanym do art. 7 ust. 4 po wyrazie „rolno-spożywczego” dodaje się „przecinek” i wyrazy „z wyjątkiem miejsc bezpośredniej sprzedaży konsumentowi”.

Pełne brzmienie Art. 7 ust. 4:

  1. Producenci są obowiązani posiadać informację, o której mowa w ust. 4, na wszystkich etapach obrotu artykułu rolno-spożywczego, z wyjątkiem miejsc bezpośredniej sprzedaży konsumentowi

 Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności nie określa obowiązku gromadzenia dokumentacji dotyczącej identyfikowalności produktu w zakresie przesunięć tego towaru pomiędzy poszczególnymi częściami tego samego przedsiębiorstwa.

Problem ten jest szczególnie istotny w sieciach handlowych, a dokładnie zapewnienie dostępu do pełnej informacji na poziomie sklepów tej samej sieci handlowej. Tego typu dokumentacja jest dostępna w naszych firmach z poziomu siedziby i/lub centrów dystrybucyjnych obsługujących sklepy w danej sieci. Nie jest możliwie utrzymywanie takiej dokumentacji w każdym z tysięcy sklepów danej sieci, choć tzw. podstawowe informacje są zawarte na etykiecie cenowej, etykiecie opakowania jednostkowego lub opakowaniu zbiorczego. Wszelkie dodatkowe informacje są przesyłane z centrum dystrybucyjnego i/lub siedziby firmy na żądanie właściwych organów kontroli urzędowej.

W wytycznych dotyczących art. 18 rozporządzenia 178/2002 wyraźnie jest wskazane, że informacje powinny być dostępne tak szybko, jak to w praktyce możliwe. Zatem dosyłanie części informacji o produkcie do sklepu na żądanie właściwych organów kontroli urzędowej w ramach jednego przedsiębiorstwa wypełnia, naszym zdaniem, obowiązek posiadania informacji dotyczących identyfikacji produktu. Nie jest możliwe natomiast przechowywanie pełnej dokumentacji włącznie z CMR w każdym sklepie z kilku tysięcy jednostek danej sieci handlowej czy małych sklepów, działających na zasadach franczyzy.