EuroCommerce

Polski handel jest obecny w EuroCommerce poprzez członkostwo POHiD i jest to ważny prestiżowo fakt dla całego sektora polskiego handlu. Prezes POHiD, Pani Renata Juszkiewicz, od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezydenta EuroCommerce, odpowiedzialnego za sprawy związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

EuroCommerce oficjalnie reprezentuje handel wobec Komisji Europejskiej i innych organów wspólnotowych, gdzie rocznie powstaje ponad 70% aktów prawnych obowiązujących w Polsce. Organizacja ta jest konfederacją organizacji narodowych, zrzeszającą środowiska handlu detalicznego, hurtowego i handlu zagranicznego, w sumie mając 31 członków zwyczajnych i stowarzyszonych. Powstała w roku 1993, adresując się do wszystkich formatów handlu w Europie, w szczególny sposób zaznaczając rolę firm małych i średnich w rynku wspólnotowym.

Misją EuroCommerce jest:
1)promocja i obrona interesów całego handlu w instytucjach wspólnotowych,
2)budowanie u unijnych decydentów świadomości roli handlu w gospodarce ,
3)troska o dobre prawo i wysoką jakość działań legislacyjnych,
4)informowanie swych członków o wynikach prac i mobilizowanie do wspólnych działań.

Jest to organizacja integrująca środowisko ponad podziałami interesów rynków narodowych oraz ponad interesami poszczególnych segmentów sektora handlu. Integrującą funkcje konfederacji widać wyraźnie w pracach wymagających wielostronnych rozmów i negocjacji, np. w europejskim dialogu społecznym, gdzie reprezentuje ona interesy przedsiębiorców naszego sektora.
Priorytety polityki EuroCommerce opierają się na dwóch założeniach, tj. trosce o dobro konsumenta, traktowanego jako źródło powodzenia każdego segmentu handlu oraz poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Priorytety działań EuroCommerce to:
1)praca nad wizerunkiem handlu,
2)praca nad coraz lepszym i prostszym prawem,
3)praca nad konkurencyjnością rynku wspólnotowego w globalnej gospodarce.

Ostatni priorytet pociąga szereg zadań szczegółowych, skierowanych ku innowacyjności, elastycznemu rynkowi pracy, tanim systemom płatniczym, energii, swobodom rynkowym i rozwojowi przedsiębiorczości oraz trosce o warunki funkcjonowania firm małych i średnich. Warto dodać, że zasady biznesowego fair play oraz priorytetowe potraktowanie konsumentów pre-definiują zaangażowanie EuroCommerce’u w realizację idei CSR, w różnego rodzaju dialogi wielostronne z organizacjami biznesu i społecznymi oraz w aktywności eksperckie na rzecz powstawania dobrego prawa wspólnotowego.

W chwili obecnej EuroCommerce prowadzi prace nad:
1)dyrektywą w sprawie czasu pracy (mimo 5 lat negocjacji nie udało się osiągnąć konsensu stron);
2)systemem racjonalizacji wytwarzania i wykorzystania energii;
3)systemem opóźnionych płatności w czasie recesji;
4)systemami płatności elektronicznych;
5)systemami kontroli jakości żywności;
6)promocją zdrowego stylu życia;
7)różnymi formami edukacji konsumenckiej.

Struktura EuroCommerce:

Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komitet Sterujący
Sekretariat Generalny
Komitety robocze:
(1) Środowisko i logistyka
(2) Żywność i konsumenci
(3) Podatki i opłaty publiczne
(4) Informacja i technika komunikacji
(5) Handel międzynarodowy
(6) Systemy płatnicze
(7) polityka wobec firm małych i średnich
(8) CSR
(9) Rynek wewnętrzny i sprawy konsumenckie.

Praca komitetów jest dodatkowo koordynowana poprzez pracę tzw. Zespołu Koordynacyjnego (Coordination Circle).