Zatory Płatnicze – konsultacje Zielonej Księgi

Zatory Płatnicze – konsultacje Zielonej Księgi

16 maja zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu Zatory Płatnicze w Polsce – Zielona Księga, przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W dokumencie przedstawiono obowiązujące przepisy i szeroki zakres możliwych remediów w postaci dodatkowych regulacji dot.: zwiększenia uprawnień wierzyciela, podwyższenia rekompensat w transakcjach asymetrycznych B2B, nowych typów czynów naruszających konkurencję, obowiązku publikowania przez duże podmioty informacji o praktykach płatniczych, 30-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, skrócenia terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni w transakcjach asymetrycznych B2B i dodatkowych sankcji w postaci kar finansowych.

POHiD w swoich uwagach zwracał podnosił, że kwestie te są już uregulowane na poziomie krajowym w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a na poziomie unijnym w Dyrektywie 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, a zatem nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych przepisów.

Nowe regulacje, wbrew intencjom ustawodawcy, nie przyspieszą płatności tylko wprowadzą dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, mogące prowadzić do dyskryminacji dużych firm (rozwiązania dla relacji asymetrycznych), wprowadzić dodatkowe elementy niepewności do obrotu gospodarczego (możliwość odstąpienia od umowy ze 120-dniowym terminem) i naruszą warunki konkurencji czy tajemnicę przedsiębiorstwa (obowiązek publikacji praktyk płatniczych i terminów zapłaty).