Branża o nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu

Branża o nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu

18 października br. branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” w piśmie związkowców z 26 września br.

Organizacje branżowe podtrzymują stanowisko, iż ustawa ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa handlu i usług oraz jest niekorzystna dla konsumentów.

Rzetelne podsumowanie skutków ograniczenia handlu w niedziele po zaledwie kilku miesiącach jego obowiązywania jest niemożliwe i dopiero dłuższa perspektywa pozwoli rzetelnie zweryfikować faktyczne skutki dla gospodarki.

W ostatnich miesiącach branża odnotowała niższą niż zakładana dynamikę sprzedaży, a spadek obrotów w punktach usługowych, gastronomicznych i małych sklepach prowadzonych przez polskich przedsiębiorców w centrach handlowych, przełożył się na ograniczenie zatrudnienia wśród studentów i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (te dane liczbowe nie są uwzględniane we wskaźniku bezrobocia).

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan podnoszą, że prawa pracownicze w handlu najlepiej będą chronione poprzez szczególną regulację ustawową, gwarantującą, zarówno pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niedziel handlowych.

Ponadto organizacje te są przeciwne postulatowi „Solidarności” dot. wydłużenia zakazu pracy z 24 do 31 godzin, gdyż skutkiem wprowadzenia takich regulacji byłoby utrudnienie zaopatrzenia ludności w żywność i dostęp do świeżych produktów w poniedziałek po otwarciu sklepu. Ponadto branża zwraca uwagę, że pracownicy, którzy pracują w sobotę w późnych godzinach wieczornych lub we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, mają w wielu sieciach zapewniony transport na koszt firmy lub dodatkowe wsparcie finansowe na dojazd oraz dodatek nocny.

Dla wielu Polaków możliwość zrobienia zakupów w godzinach wieczornych w sobotę jest jedyną dostępną możliwością choć częściowego zniwelowania konsekwencji wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. W praktyce, w większości placówek handlowych utrzymane są dotychczasowe godziny pracy i tylko w miejscowościach, w których jest taka potrzeba społeczna, sklepy pracują o godzinę dłużej.

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan nie zgadzają się z argumentacją „Solidarności” dot. placówek handlowych realizujących czynności pocztowe, bowiem na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw do uznania, że takie działanie placówek handlowych narusza określony w ustawie katalog wyłączeń (co potwierdzone zostało kilkukrotnie przez sądy zajmujące się egzekwowaniem przepisów ustawy).

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan apelują o niewprowadzanie zmian postulowanych przez NSZZ „Solidarność”, a wszelkie próby wprowadzenia zmian prawnych, tak silnie ingerujących w swobodę działalności gospodarczej, powinny być poprzedzone szeregiem rzetelnych badań i analiz, wskazujących na konsekwencje ich wdrożenia.

Podpisali:
Renata Juszkiewicz, POHiD
Radosław Knap, PRCH
Marcin Zawadzki, KRGiC
Krzysztof Kajda, KL