Uwagi POHiD do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Wydaje się, iż proponowane zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są zbyt daleko idące i nie przystają do polskiego porządku prawnego, dając Urzędowi uprawnienia godzące w konstytucyjne prawa i wolności przedsiębiorców. Jednocześnie wydaje się, iż obecnie obowiązujące przepisy ustawy zawierają wystarczające instrumenty w zakresie zwalczania karteli oraz kontroli koncentracji.

Należy zauważyć, iż projekt zamiast uprościć dotychczas stosowane procedury pozbawia de facto przedsiębiorców m.in. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, co może mieć bardzo niekorzystne skutki ekonomiczne, zakłócając rozwój  gospodarczy w naszym kraju.

Szczególnie negatywnie oceniamy rozwiązania dotyczące:

  1. wszczęcie kontroli pomimo braku doręczenia i okazania kontrolowanemu upoważnienia i legitymacji służbowej;
  2. obowiązek udostępniania organom antymonopolowym informacji przez kontrolowanych przedsiębiorców na nośnikach informatycznych;
  3. zachowanie legal privilege w sytuacji możliwości zapoznania się przeszukującego z treścią dokumentu pomimo zastrzeżenia, iż dokument objęty jest tajemnicą prawnie chronioną;
  4. odpowiedzialność osób fizycznych za dopuszczenie się naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję.