Ustawa o przewadze kontraktowej już obowiązuje.

Ustawa o przewadze kontraktowej już obowiązuje.

Ustawa określa tryb postępowania Prezesa UOKiK, w celu ochrony interesu publicznego, przeciwko praktykom handlowym nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów o ile wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy artykułów rolnych lub spożywczych.

Przewaga kontraktowa jest określona jako znaczna dysproporcja ekonomiczna pomiędzy nabywcą a dostawca przy czym słabsza strona nie ma możliwości kupna lub sprzedaży towarów od innych przedsiębiorców. Sama przewaga kontraktowa nie jest zakazana a tylko jej nieuczciwe wykorzystanie.

Wykorzystywanie przewagi kontraktowej w myśl ustawy będzie nieuczciwe, jeżeli będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażające istotnemu interesowi drugiej strony albo naruszające taki interes.

Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie wyłącznie w celu ochrony interesu publicznego rozumianego jako zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych a nie ochrona interesu jednej ze stron umowy. Przedmiotem postępowania UOKiK będą sprawy, w których łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z 2 lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł oraz obrót nabywcy lub dostawcy, który stosuje  praktykę, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekroczył 100 mln zł.

Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową na nabywcę lub odbiorcę za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Ustawa weszła w życie 12 lipca 2017 r.