Rynki rolne

Rynki rolne

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych przewiduje zmiany w kilku aktach: o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, o ochronie roślin i w prawie przedsiębiorców.

Celem zmian jest wzmocnienie kontroli nad identyfikacją artykułów rolno-spożywczych (w tym owoców i warzyw świeżych) oraz informacjami przekazywanymi konsumentom na oznakowaniu takich produktów, a także wyeliminowanie nieuczciwych działań (np. przepakowywania importowanych owoców czy warzyw i sprzedawania ich jako krajowych).

Wśród wielu zmian najistotniejsze dotyczą obowiązku posiadania przez każdy podmiot wprowadzający do obrotu artykuły rolno-spożywcze informacji, które umożliwiają identyfikację tych artykułów i odróżnienie ich od innych. Kolejną zmianą jest umożliwienie właściwym organom prowadzenie kontroli na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Istotną zmianą będzie podwyższenie kar, przewidzianych ustawą o organizacji rynków owoców i warzyw czy wprowadzenie zmian w ustawie prawo przedsiębiorców, dopuszczających przeprowadzenie kontroli bez uprzedniego powiadomienia, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego, zagrożonego administracyjną karą pieniężną.