Oświadczenie POHiD w związku z raportem CRiDO i OC&C

Oświadczenie POHiD w związku z raportem CRiDO i OC&C

Warszawa, 18 listopada 2015

Oświadczenie
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
w związku z raportem CRiDO Taxand i OC&C Strategy Consultants
„Ocena efektów planowanego podatku od handlu detalicznego”

POHiD z zainteresowaniem odnotował raport CRIDO i OC&C, analizujący potencjalne skutki wprowadzenia podatku obrotowego od sieci wielkopowierzchniowych. POHiD odnajduje w treści raportu wiele tez, które uzasadniają nasze zastrzeżenia. Traktujemy raport jako przesłankę do krytycznego dialogu w sprawie podatku od handlu detalicznego.

W świetle raportu, planowany podatek dyskryminuje część uczestników rynku. Sektorowy charakter podatku i kryteria jego pobierania (od sklepów powyżej 250 m2 powierzchni handlowej) wskazują możliwość naruszenia równowagi rynku w: inwestycjach (wywołanie  przejęć i fuzji), podaży-popycie (wywołanie wzrostu cen) oraz na rynku pracy (redukcja miejsc pracy i zmniejszenie płac). Może dojść do zachwiania równowagi konkurencyjnej między formatami handlowymi, zahamowania rozwoju mniejszych sklepów i ich systemów integracyjnych (głównie franczyzowych). Raport potwierdza obawy o zachwianie rynkiem dostawców, poprzez możliwą redukcję asortymentu towarów i obniżenie cen dostawców. To z kolei skutkować może bankructwem głównie mniejszych firm produkcyjnych. Konsekwencją będzie też przeniesienie części ponoszonych kosztów na dostawców i na konsumenta, co wcześniej czy później przyniesie wzrost cen, szacowany przez autorów na 0,9%.

Raport potwierdza więc, że zarówno w produkcji, jak i dystrybucji, poważnie zakłócony zostanie rozwój firm polskich przedsiębiorców, czyli tworzenie silnego i sprawnego konkurencyjnie narodowego kapitału w handlu i produkcji dóbr szybko zbywalnych. Możliwy jest też – w ocenie POHiD – stosunkowo szybki odpływ kapitału zagranicznego z Polski i zmniejszenie napływu nowych inwestorów. W związku z pogorszeniem warunków handlowych można się spodziewać spadku obrotów handlu, a co za tym idzie, spadku wpływów podatkowych (CIT, PIT i VAT) z handlu detalicznego.

POHiD wyraża zdziwienie, że prace nad ustawą o podatku obrotowym od sieci wielkopowierzchniowych odbywają się bez udziału przedstawicieli organizacji handlu nowoczesnego. Nie jest w naszej opinii dobre unikanie dialogu i konsultacji ze środowiskiem mającym ponosić skutki nowych regulacji, zwłaszcza, że ich negatywne efekty mają charakter systemowy. Prognozowanie wskazuje, że poza efektem fiskalnym, żaden z  zapowiadanych przez rząd efektów nowego podatku nie zostanie osiągnięty (m.in. wyrównanie szans konkurencyjnych słabszych uczestników rynku, powstrzymanie ekspansji silnych firm zagranicznych, kreacja warunków rozwoju firm krajowych zgodnie z prawem europejskim i Konstytucją RP).

POHiD wyraża nadto zaniepokojenie, że wobec braku dialogu i możliwości dostarczenia rzetelnej wiedzy, politycy przypisują handlowi nowoczesnemu o zagranicznym rodowodzie działania szkodliwe dla gospodarki narodowej. Krzywdząca jest dyskryminacja i pomawianie o czyny zabronione (np. nielegalne transfery pieniędzy, czego zagranicznym firmom handlowym w Polsce nie wykazano). Uniemożliwianie konsultacji z władzą publiczną spraw odnoszących się do istotnych interesów środowisk gospodarczych jest sprzeczne z duchem i literą traktatów wspólnotowych.