Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do zmian Ordynacji podatkowej w zakresie tzw. wniosku grupowego.

Uwagi ogólne:

 1. powiązania pomiędzy podmiotami nie powinny wpływać na rozumienie obowiązującego prawa – poza tym to materią cen transferowych i nie ma potrzeby obciążać przedsiębiorców przygotowywaniem dodatkowych informacji,
 1. interpretacja przepisów prawa nie powinna być uzależniona od wartości transakcji – rozumienia przepisów nie należy uzależniać od wartości danego tematu,
 1. propozycje zapisów dotyczących wygasania istniejących na moment wejścia w życie interpretacji są niepotrzebne, bowiem obecnie istnieje wiele możliwości uchylania czy wygaśnięcia indywidualnych interpretacji (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić, stwierdzić wygaśnięcie, uchylić interpretację); nałożenie nowych obowiązków na istniejące już przed zmianą przepisów to: (1)  de facto działanie prawa wstecz, (2) zaprzeczenie zasady zaufania do organów podatkowych i nowo wprowadzonej prawem przedsiębiorców zasady zaufania wobec przedsiębiorcy, (3) zaprzeczenie idei bezpieczeństwa biznesu i inwestycji, bo ochrona z interpretacji  nie powinna być w żadnej mierze uzależniana  od ujawniania kwot i korzyści biznesowych oraz podatkowych.

 

Uwagi szczegółowe

 1. Ograniczenie wniosków tylko do podatku dochodowego CIT/PIT.
 1. Ochrona informacji złożonych we wniosku tajemnicą skarbową – brak obowiązku publikacji interpretacji i zapytania na BIP.
 1. Przedmiotem opisu stanu faktycznego czy przyszłego nie powinny być elementy, które są typowymi dla dokumentacji podatkowej, np. oczekiwane korzyści, w tym określanie korzyści podatkowych. Ryzyko braku ochrony w takim przypadku znacznie rośnie, ponieważ jakiekolwiek przekłamanie, w różny sposób kalkulowanie (dyskontowanie) lub subiektywne rozumienie podanych tam opisów skutkować będzie brakiem realnej ochrony podatnika. Dywagacje na temat przewidywanych korzyści nie powinny być elementem stanu faktycznego, tylko ewentualnie mogłyby być elementem stanowiska podatnika.
 1. Likwidacja warunku uzależnienia ochrony z interpretacji braku od różnic pomiędzy wartościami korzyści podatkowych określonych we wniosku a wartościami rzeczywistymi – odejście od 25% alternatywnie pozostawienie ochrony interpretacji do wysokości wartości transakcji odpowiadającej/skutkującej uzyskaniem korzyści podatkowych określonych we wniosku. Poza tym jak w praktyce należałoby liczyć korzyści jako zdyskontowaną wartość wszystkich przepływów stanowiących taką korzyść… Czy korzyści związane z danym podatkiem pomniejsza się o niekorzyści związane z innymi podatkami?
 2. Obligatoryjność wniosku grupowego tylko po przekroczeniu wartości transakcji, jaki jest też progiem dla sporządzania dokumentacji podatkowej, tj. 2 mln euro.
 3. Wyłączenie z obowiązku składania wniosku grupowego lub jego aktualizacji przez podmioty powiązane wyłącznie kapitałowo, których udział nie przekracza 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
 4. Wyłączenie z obowiązku przygotowywania wniosków grupowych dla transakcji, które są również realizowane z podmiotami niepowiązanymi na podobnych warunkach bez ustalania progu udziału tych transakcji, w szczególności w nieprecyzyjny sposób.
 5. Brak wymogu formalnego podpisu wszystkich podmiotów powiązanych we wniosku – wprowadzenie zasady, że wniosek podpisuje podmiot zainteresowany ochroną oraz dobrowolna możliwość składania w formie elektronicznej grupowych wniosków.
 6. Wyłączenie transakcji zakupu/sprzedaży towarów z zakresu wniosku grupowego – towary nie są przedmiotem agresywnych działań podatkowych (podobnie zakładano w pracach nad katalogiem należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta i transakcji).
 7. Lista tzw. typowych czynności/transakcji dla prowadzonej działalności wyłączonych spod zakresu wniosku grupowego:
  – usługi wymienione jako usługi o tzw. małej wartości dodanej wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.
  – usługi centrów usług wspólnych.
 1. Konieczne załączenie do projektu ustawy wzoru wniosku grupowego, aby uniknąć sytuacji, że informacje we wzorze będą generowały nie wymienione w przepisach obowiązki np. informacyjne lub nieuprawnione doprecyzowania.
 2. Wydłużenie czasu na składanie aktualizacji danych zawartych w złożonym wniosku z 6 do 9 miesięcy.
 3. Likwidacja obowiązku podawania wartości korzyści podatkowych dla stanów faktycznych dla których podatnik nie ma możliwości przewidzieć i policzyć korzyści przyszłych transakcji – może dotyczyć wielu sytuacji, gdzie nie wiadomo mimo najlepszej wiedzy jak będzie wartość transakcji lub przewidywanych korzyści.
 4. Doprecyzowanie co dzieje się z interpretacją po aktualizacji wniosku.
 5. Wyjaśnienie jak wysoka ma być opłata i kto ma ją wnosić przy składaniu wniosku.
 6. Jak w praktyce udowodnić „uzyskanie możliwości” prawidłowego wskazania korzyści w ciągu 3 miesięcy, w przypadku gdy na dzień złożenia wniosku grupowego nie było możliwe prawidłowe wskazanie tych korzyści, transakcji lub innych czynności? Przepis należy doprecyzować tak aby w realny sposób możliwe było bezsporne udowodnienie „uzyskanie możliwości”, które będzie kluczowe jeśli chodzi o uzyskania ochrony z interpretacji.
 1. Vacatio legis przynajmniej 3 miesiące.