OPRACOWANIE POHiD: „Ethos pracy handlowca”

OPRACOWANIE POHiD: „Ethos pracy handlowca”

W środowisku pracy ethos (z gr. εθος – zwyczaj) to reguły działania charakterystyczne dla danych kategorii zawodowych, wynikające z norm, które nie zostały skodyfikowane. Poprzez realizację wzorów zachowań uwidaczniają się wartości określonej grupy. Ethos pracy handlowca formował się na przestrzeni kilku dekad. Znaczącą rolę w nadaniu mu obecnego kształtu odegrały międzynarodowe sieci handlowe, będące istotnym elementem krajobrazu gospodarczego Polski od czasów transformacji ustrojowej. Prześledźmy, jak zmieniało się społeczne postrzeganie zawodu sprzedawcy i jaki wpływ wywarła na nie pandemia? Skąd bierze się popularność zawodu sprzedawcy? Dla kogo idealna jest praca w handlu? Jakie szanse oferuje pracownikom współczesny handel?

TROCHĘ HISTORII
Zawód handlowca przez lata nie cieszył się społecznym uznaniem, przyczyn tego należy upatrywać w czasach PRL, gdy w okresie deficytu żywności i jej reglamentacji, sprzedawca był co prawda osobą, z którą należało się liczyć, jednakże nie zawsze budził on sympatię i zaufanie wśród klientów. Początki transformacji ustrojowej i gospodarczej też nie były łatwe dla wizerunku pracownika handlu i społecznego odbioru tej profesji. Zdarzało się, że do pracy trafiały osoby przypadkowe, bez odpowiedniego wykształcenia czy zainteresowania długofalowym zatrudnieniem w zawodzie. Na przestrzeni kilku dekad polski handel został poddany modernizacji, stając się jednym z najnowocześniejszych w Europie, co w dużym stopniu jest zasługą międzynarodowych sieci handlowych, które stworzyły w Polsce ponad 250 tys. nowoczesnych miejsc pracy oraz zaimplementowały unikatowe know-how.

STRATEGICZNA ROLA HANDLU A SPOŁECZNA UŻYTECZNOŚĆ ZAWODU HANDLOWCA
System zaopatrzenia w żywność jest jednym z podstawowych filarów gospodarki narodowej, który ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawową potrzebą społeczeństwa. Strategiczna rola handlu – jako ostatniego ogniwa systemu zaopatrzenia w żywność – ma wpływ na wysoką społeczną użyteczność zawodu handlowca. Mamy okazję przekonać się o tym podczas pandemii, kiedy zawód handlowca – działającego na pierwszej linii walki z koronawirusem: odpowiedzialnego za utrzymanie ciągłości dostaw żywności i artykułów pierwszej potrzeby oraz bezpieczeństwo zdrowotne klientów – zyskał powszechne uznanie i zaufanie społeczne. Dały temu wyraz przychylne handlowcom wyniki licznych sondaży konsumenckich, jak również pozytywny wydźwięk komunikacji w mediach prowadzonej przez pracodawców handlu, podkreślających kluczową rolę pracowników handlu podczas pandemii. Poza realizowaniem podstawowej misji istotną funkcją pracowników handlu jest też poprawa doświadczeń zakupowych konsumentów, a przez to poprawa jakości ich życia.

ZAWÓD HANDLOWCA – PRACA DLA OSÓB O KOMPETENCJACH MERYTORYCZNYCH, INTERPERSONALNYCH I ORGANIZACYJNYCH
Osoby, które planują karierę w handlu powinny odznaczać się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, interpersonalnymi i organizacyjnymi oraz odpowiedzialnością i wysokim poziomem motywacji do pracy. Równie ważna jest wiedza merytoryczna i kwalifikacje fachowe: doskonała znajomość oferty handlowej i posiadanie wymaganych uprawnień.

PRACA W MIĘDZYNARODOWYCH SIECIACH HANDLOWYCH – SZANSĄ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ ZAWODOWY, AWANS I STABILNOŚĆ EKONOMICZNĄ
Zawód handlowca, jak żaden inny, zapewnia kompleksowy rozwój kompetencji osobom na początku kariery, ale także osobom dojrzałym, które pragną zmienić ścieżkę rozwoju zawodowego. Sieci handlowe stawiają na długofalowe zatrudnienie, inwestując w pracowników i ich rozwój. Średni staż pracy w sieci handlowej to ok. 10 lat. Fakt ten potwierdza, że pracownicy doceniają starania pracodawców i chcą związać się z nimi na dłużej. Przejrzyste ścieżki kariery i systemy szkoleniowe sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracowników i umożliwiają awans. Około 80 proc. awansów w dużych sieciach handlowych to promocje wewnętrzne. Międzynarodowe sieci handlowe są atrakcyjnym, a zarazem odpowiedzialnym pracodawcą.

Praca w międzynarodowych sieciach handlowych:

  • umożliwia pracownikowi zdobycie cennego doświadczenia z różnych obszarów, dzięki praktyce zawodowej oraz rozbudowanym systemom szkoleń;
  • stwarza możliwość realizacji własnych aspiracji i oczekiwań – raport MJCC „Praca i pracodawcy w branży handlowej” – listopad 2020: 40 proc. z badanych wskazywało na kontakt z ludźmi jako ważny powód podjęcia pracy w branży handlowej;
  • umożliwia realizację przejrzystej ścieżki awansu zawodowego w ramach struktur firmy, tzw. awans wewnętrzny;
  • zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie, dodatki motywacyjne, benefity pozapłacowe, pakiety świadczeń socjalnych, objęcie bezpłatną opieką medyczną itp.;
  • zapewnia stabilność zatrudnienia (średni staż pracy ok. 10 lat), na podstawie stałej umowy o pracę;
  • dzięki rozbudowanej sieci sklepów, daje możliwość podjęcia pracy w dogodnej lokalizacji, na ogół w sąsiedztwie miejsca zamieszkania;
  • zapewnia wsparcie różnorodności w miejscu pracy i równe prawa wszystkich pracowników w dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń;
  • jest szansą dla wielu kobiet na realizację zawodowych ambicji i awans. Ponad 60 proc. zatrudnionych w handlu to kobiety. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży wynosi aż 65 proc.
  • stwarza możliwości zawodowe dla różnych grup społecznych, np. studentów, w tym także grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. osób 55+, w wieku przedemerytalnym, samotnych matek z dziećmi.