Odpowiedź POHiD na apel NSZZ „Solidarność” ws. zasad zatrudniania obywateli Ukrainy w placówkach handlowych

Odpowiedź POHiD na apel NSZZ „Solidarność”
ws. zasad zatrudniania obywateli Ukrainy w placówkach handlowych

 

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD:

W odpowiedzi na apel NSZZ „Solidarność” w sprawie zasad zatrudniania obywateli Ukrainy w polskich placówkach handlowych, chciałabym podkreślić, że firmy członkowskie zrzeszone w POHiD zatrudniają wszystkich pracowników na równych, sprawiedliwych i zgodnych z prawem pracy zasadach, bez względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wyznanie czy światopogląd. Tym samym deklaruję, że uchodźcy z objętej działaniami wojennymi Ukrainy będą zatrudniani w sieciach handlowych na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Pragnę też nadmienić, że nasza Organizacja reprezentująca największych pracodawców handlu w Polsce, od ponad roku – z sukcesem – zabiegała o wprowadzenie na gruncie legislacji uproszczenia procedur zatrudniania obywateli Ukrainy na terenie Polski, celem poszerzenia rynku pracy i uzupełnienia wakatów. Odnosząc się do zarzutu Państwa dotyczącego korzystania przez firmy z usług Agencji Pracy Tymczasowej, branża zaznacza, iż rozwiązanie to służy wzmocnieniu załóg w okresach natężonego ruchu klientów w sklepach, np. przed świętami, w długi majowy weekend.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od lat przyjaznym i otwartym na różnorodność miejscem pracy dla wielu imigrantów przybywających z Ukrainy. Wszystkim pracownikom zapewniają stabilność zatrudnienia oraz równe prawa w dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń, jak również benefitów pracowniczych, bezpłatnej opieki medycznej i świadczeń socjalnych. Umożliwiają im zdobycie cennego doświadczenia z różnych obszarów, dzięki praktyce zawodowej oraz rozbudowanym systemom szkoleń. Oferują także możliwość realizacji przejrzystej ścieżki awansu zawodowego w ramach struktur firmy, tzw. awans wewnętrzny.

W obliczu wojny na Ukrainie oraz narastającego kryzysu humanitarnego i migracyjnego, firmy członkowskie POHiD przekazały dotychczas – w formie pomocy finansowej oraz produktowej – ponad 40 mln zł na rzecz ukraińskich uchodźców, w ramach działań pomocowych zaangażowały także swój potencjał organizacyjny, infrastrukturalny i zasoby ludzkie. Należy podkreślić, iż w pierwszej kolejności sieci handlowe udzieliły wsparcia finansowego, rzeczowego i logistycznego pracownikom narodowości ukraińskiej zatrudnionym w polskich oraz ukraińskich oddziałach firm oraz zaoferowały pomoc ich rodzinom.

Poza działaniami pomocowymi wynikającymi z bieżących potrzeb, firmy opracowują strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji w naszym kraju, m.in. oferują pomoc w zatrudnieniu, znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu jego wynajmu, integracji z lokalną społecznością, nauce języka polskiego itd.

 

 

.