Komunikat w sprawie zmian w KPK dot. kwalifikowania kradzieży jako przestępstwa

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wyraża zaniepokojenie planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w KPK, polegającymi na przesunięciu bariery kwalifikowania kradzieży jako przestępstwa dopiero powyżej szkody 1000 zł (dotychczas barierę tą stanowi kwota 250 zł).

 

W projekcie „Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy KPK i niektórych innych ustaw”, przesłanym przez Ministra Sprawiedliwości do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w dniu 8 maja czytamy (…) zasadna jest również zmiana kwalifikacji niektórych zachowań z przestępstw na wykroczenie, np. kradzieży rzeczy do wartości 1000 złotych (…). Wprawdzie w komunikacie po posiedzeniu RM, opublikowanym 9 maja 2012 r. literalnie postulat się nie pojawia, to jednak komentarze medialne wskazują na możliwość dalszego procedowania legislacyjnego w kierunku jego spełnienia. Jako branża handlowa, szczególnie narażona na kradzieże, jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Uważamy, że proponowane rozwiązanie zwiększy ilość kradzieży, utrudniając zarazem ich prewencję i ściganie. POHiD w swojej opinii, wysłanej do Ministra Sprawiedliwości, podniósł szereg argumentów natury prawnej, ekonomicznej i społecznej, wskazujących na szkodliwość proponowanego rozwiązania, sugerował też zmiany ułatwiające prewencję i represję wobec sprawców określonych czynów.

 

Drobne kradzieże w sklepach są nagminne. Złodzieje doskonale wiedzą o kwocie 250 zł, powyżej której kradzież jest kwalifikowana jako przestępstwo. Kradnąc poniżej tej kwoty (nawet kilka razy dziennie) są w zasadzie bezkarni – zwykle organy ścigania nakładają jedynie mandaty. Kradzieże to ewidentna strata materialna dla firm handlowych (na poziomie 1,41% osiąganych przychodów) oraz konieczność ponoszenia tzw. kosztów kradzieży (na poziomie 1,3 mld Euro, czyli ok. 5 mld zł rocznie). Ich bezkarność ma negatywny wpływ na poszanowanie prawa oraz poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcy i konsumenta. Podniesienie granicy przestępstwa do 1000 zł, to poniekąd „przyzwolenie” na kradzieże przedmiotów o większej wartości, czyli powstanie większych strat po stronie handlu. Wyższe straty z kolei mogą się przełożyć na wyższe ceny. 

Zwracamy nadto uwagę na to, że zwiększą się straty w łańcuchu dostaw narażonym na działania zarówno zorganizowanych grup przestępczych, jak i nieuczciwych pracowników skuszonych większą korzyścią przy mniejszej dolegliwości kar. Obawiamy się również, że kradziony towar zasili szarą strefę (której udział w PKB już teraz stanowi od 13% do 29,1%), co znacznie zwiększy straty Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT.  

 

W tym kontekście uważamy, że należy:

  • pozostać przy niskim progu kwalifikacji kradzieży (do 250 zł) jako przestępstwa,
  • przywrócić zapisy prawne dot. przestępstwa ciągłego i zuchwałego, które pozwalają kumulować wartość kradzieży i stawiać zarzuty za łączną wartość skradzionego mienia,
  • podjąć działania na rzecz budowania efektywnej współpracy służb ochrony sklepów z Policją.