Komunikat POHID w sprawie spotkania roboczego w MRiRW nt. relacji w łańcuchu dostaw

Komunikat POHID w sprawie spotkania roboczego w MRiRW nt. relacji w łańcuchu dostaw

21 kwietnia br. odbyło się robocze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat relacji w łańcuchu dostaw żywności. POHiD jest zdania, że spotkanie o charakterze szerokiej, wielobranżowej debaty merytorycznej jest dobrym początkiem współpracy na rzecz optymalnego ułożenia relacji wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Opinię powyższą uzasadnia nie tylko złożona przez Ministerstwo deklaracja stworzenia zespołu roboczego dla kontynuacji podjętego dialogu, ale i oparcie dyskusji o obiektywny obraz rozwiązań rzeczonych relacji w innych krajach Unii Europejskiej. Propozycja zaś, by pogodzić rozwiązanie regulacyjne z uzupełniającym je rozwiązaniem samoregulacyjnym, nawiązującym do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Supply Chain Initiative, pozwala mieć nadzieję, że Ministerstwo stanie na straży rozwiązań równoważących interesy różnych uczestników rynku, nie dyskryminując, ani też nie uprzywilejowując żadnego z sektorów: produkcji, przetwórstwa i dystrybucji. Są więc pierwsze przesłanki, że mija praktyka konsultacji jednostronnie zorientowanych ku dialogowi resortu jedynie z dostawcami produktów żywnościowych do handlu. POHiD w dobrej wierze zakłada więc, że zrozumienie znalazła teza, iż producent spełnia się ekonomicznie tylko wtedy, gdy ma gdzie swoje produkty sprzedawać, czego warunkiem są zrównoważone relacje między partnerami handlowymi. Jest to podstawowy warunek realizacji merytorycznego dialogu na temat zasad działania łańcucha dostaw żywności – dialogu pozbawionego fasadowego „dopraszania” handlu do legitymowania wcześniej podjętych decyzji i uzgodnień z innymi interesariuszami łańcucha.

Podczas spotkania przedstawiciel POHiD zwrócił uwagę na ryzyko mogące powstać w wypadku przyjęcia jednostronnych i arbitralnych rozwiązań oraz na ewolucję relacji płatniczych miedzy partnerami (poszerzanie się zakresu modelu tzw. rozliczeń net-net). Przypomniał też o potrzebie sięgnięcia do dorobku wcześniejszych, nieskutecznych, ale przecież nie bezwartościowych, rozmów międzysektorowych oraz o instrumentach polubownego załatwiania spornych kwestii. Na zakończenie zadeklarował gotowość do dalszej współpracy, wyrażając tym samym zrozumienie dla potrzeby eliminacji kwestii spornych i poddania ocenie praktyki handlowej.