Komunikat POHiD w sprawie spotkania przedstawicieli sieci handlowych z Ministrem Rolnictwa

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.


Komunikat Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
w sprawie
spotkania przedstawicieli sieci handlowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 7 sierpnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przyjął w gmachu Ministerstwa przedstawicieli sieci handlowych oraz Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD). Celem spotkania było omówienie trudnej sytuacji na rynku owoców i warzyw wynikającej z wprowadzonego z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez Rosję embarga na produkty żywnościowe z krajów Unii Europejskiej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości wykorzystania potencjału sprzedażowego i promocyjnego handlu nowoczesnego w sprostaniu tej trudnej sytuacji. Uznano, że zarówno Biznes, jak i władza publiczna, powinny wspólnie podjąć próbę redukcji zagrożenia równowagi rynku w sytuacji, gdy znaczący procent polskiego eksportu żywności poddany został embargu. Jest to tym bardziej istotne, że – ze względu na poddanie embargo całej UE – możliwości zwiększenia sprzedaży na innych rynkach krajowych wspólnoty radykalnie się zmniejszyły.

Zgodzono się, że wolnej przestrzeni rynkowej należy poszukiwać zarówno w rynku krajowym, jak i w ramach sprzedaży sieci handlowych na rynkach innych krajów – tzw. eksport sieciowy pozwoli znaleźć częściowe choćby remedia wobec zaistniałej sytuacji. Istotnym i komplementarnym działaniem będzie opracowanie i wdrożenie działań promocyjnych, nakierowanych na zwiększenie konsumpcji produktów kumulujących się wskutek embarga rosyjskiego.

Biuro POHiD zadeklarowało opracowanie i poddanie dyskusji założeń sygnalizowanych wyżej działań zarówno w środowisku firm i organizacji sektora handlu, jak i w środowiskach producenckich. Ustalenia zamierzamy skonsultować z komórkami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z resortowymi instytutami badawczymi. Zakłada się, że Rada Gospodarki Żywnościowej i jej zespoły tematyczne odegrają istotną rolę platformy konsultacyjnej.

Uznano, że poszukiwanie rozwiązań doraźnych powinno być przesłanką do głębszych działań reformujących system kontraktacji i sprzedaży w drodze rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. POHiD zadeklarował możliwość współpracy biura i specjalistów zatrudnionych w sieciach, aktywnych w komitetach roboczych i zespołach zadaniowych organizacji.