Komunikat POHiD w sprawie rekomendacji Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości

Warszawa, 29 lutego 2016

Komunikat POHiD
w sprawie
rekomendacji Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego dot. projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z przedstawieniem przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (dalej „Zespół”) rekomendacji dla Ministerstwa Finansów zawierających założenia do nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, POHiD podtrzymuje wcześniej prezentowane stanowisko. Równocześnie widząc potrzebę uzyskania kompromisu w przedmiocie kształtu przyszłego podatku, wskazujemy na następujące elementy.

Nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest kwota 200 mln zł, jako kwota zwalniająca z obowiązku zapłaty podatku. To prawda, że kategoria średnich przedsiębiorców, do której odwołuje się Zespół korzysta z pewnych preferencji wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Jednak należy podkreślić, iż wobec obowiązku płacenia podatków wszyscy przedsiębiorcy są równi. Dane analityczne, które posiadamy wskazują, że rozwiązanie proponowane przez Zespół powoduje zwolnienie 60% przedsiębiorców z obowiązku płacenia nowego podatku. Oznacza to, że około 300 tys. przedsiębiorców nie zapłaci tego podatku w ogóle. Pozostali, przy zastosowaniu stawki 0,9% zapłacą około 1,8-1,9 mld zł podatku w skali roku. W konsekwencji stanowi to zarówno niedozwoloną pomoc publiczną, jak i dyskryminację części przedsiębiorców działających na rynku, w szczególności tych o zagranicznym kapitale. Takie rozwiązanie z uwagi na rażącą sprzeczność m.in. z prawem UE nie może zostać utrzymane.

POHiD jest przeciwny wprowadzeniu dodatkowego podatku sektorowego, zatem negatywnie ocenia zaproponowaną w rekomendacji stawkę opodatkowania na poziomie 0,9%. Jeśli Rząd zdecyduje się jednak wprowadzić taki podatek uważamy, że zaproponowana przez POHiD stawka 0,4% od sprzedaży detalicznej, jak wynika z przedłożonych Zespołowi analiz, z nadwyżką realizuje założony cel fiskalny. Pragniemy podkreślić, że podczas posiedzeń Zespołu, inni uczestnicy konsultacji rekomendowali stawkę podatku na poziomie 0,5%, co jest zbliżone do propozycji POHiD. Uważamy również, że dodatkowy podatek powinien być powszechny i obejmować jak największą liczbę podmiotów.

Część proponowanych przez Zespół rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Dotyczy to rezygnacji ze specjalnego opodatkowania soboty i niedzieli, jak również możliwości odliczenia nowego podatku od podstawy opodatkowania.

Podsumowując, podkreślić należy, iż stawka podatku na poziomie 0,9% od przychodu wywrze bardzo niekorzystny wpływ na cały łańcuch dostaw, głównie żywności, której ok. 80% pochodzi od producentów krajowych. Zdestabilizuje to również ceny, co uderzy w interesy konsumentów. W tych warunkach oczywiste jest negatywne oddziałanie na rynek pracy w handlu i w łańcuchach dostaw.