Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

Komunikat prasowy POHiD
29 czerwca 2017 r.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń 

POHiD z satysfakcją odnotowuje przygotowane zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie walczyć z „drobnymi” kradzieżami, przywłaszczeniami, paserstwem bądź zniszczeniem cudzej rzeczy. Aktualny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zmienia zasady, wedle których określa się, czy popełniona kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. Kluczową zmianą jest wprowadzenie stałego progu w wysokości 400 zł rozgraniczającego wykroczenie od przestępstwa w miejsce dotychczasowej kwoty równej 1/4 płacy minimalnej tj. 500zł. Obrót kradzionym towar znacznie wpływa na wzrost zysków szarej strefy, której wartość za rok 2016 wynosi 13,8% PKB według GUS i 19,7% PKB  według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Zmiany zawarte w projekcie zmierzają w dobrym kierunku będąc odpowiedzią na postulaty podnoszone przez POHiD w przestrzeni publicznej na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych skuteczniej chroniących handel przed kradzieżami dokonywanymi przez osoby żyjące z przestępstwa. Mamy nadzieję, że w trakcie konsultacji zostaną uwzględnione postulaty handlu i całej branży dotyczące obniżenia kwoty progu” – dodaje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. 

Argumenty podnoszone przez POHiD oraz środowisko handlu na rzecz wprowadzenia stałej kwoty będącej progiem pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem kradzieży: 

1. Poczucie bezkarności wśród osób notorycznie popełniających wykroczenia:

Złodziej ujęty w czasie kradzieży otrzymuje od wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji mandat karny w wysokości 500 zł, po czym ten sam złodziej odwołuje się do sądu a zazwyczaj Sąd orzeka obniżenie kwoty mandatu z 500 zł do 50 zł ze względu na niską społecznie szkodliwość czynu.

2. Nagminność kradzieży mienia i bezkarność złodziei doprowadza handlowców do podejmowania decyzji o zakończeniu funkcjonowania działalności gospodarczej: 

Z punktu widzenia przeciętnego obywatela większość kradzieży obecnie w kraju jest traktowana według taryfy ulgowej. Trudno, bowiem zrozumieć, że kradzież lub zniszczenie mienia do wartości 500 zł jest „tylko” wykroczeniem. Dla większości osób 500 zł to znaczna kwota, która dotychczas podlegała corocznej waloryzacji jako 1/4 płacy minimalnej. Tak, więc kradzież roweru czy sprzętów elektronicznych o tej wartości (telefonu, notebooka, telewizora), traktowana jako wykroczenie, wzbudza poczucie niesprawiedliwości społecznej. 

3. Inne podmioty/Instytucje publiczne 

Poza branżą handlu pokrzywdzone są Samorządy Terytorialne, Państwowa Dyrekcja Dróg Publicznych, czy PKP, bo większość kradzieży/zniszczenia ich mienia (przystanki, tablice informacyjne, znaki drogowe, kradzieże urządzeń sygnalizacyjnych czy drutu miedzianego) jest traktowana jako wykroczenie. Naszym zdaniem wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy na kolejach.

Dodatkowo projekt nowelizacji ustawy uwzględnił postulaty środowiska handlu oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie skutecznego ścigania osób „zawodowo” żyjących z kradzieży. Stąd projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który przewiduje również utworzenie rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr służył będzie Policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz za zsumowane przestępstwo.

Dalszych informacji udziela:

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Te. 22 625 12 48